Biếu tặng hàng tồn kho của DNCX (Công văn 2695/TCHQ-TXNK ngày 6/5/2019)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2695/TCHQ-TXNK
V/v biếu tặng hàng tồn kho của doanh nghiệp chế xuất

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam.
(Khu công nghiệp Yên Phong, xã Yên Trung, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4118/2019/SDV ngày 03/4/2019 của Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam đề nghị hướng dẫn để biếu tặng một số hàng hóa tồn kho, không sử dụng cho các cơ sở đào tạo, trung tâm xã hội. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về thủ tục biếu, tặng hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất:

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 về khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa:

1. Nguyên tắc thực hiện

a) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu chuyển tiêu thụ nội địa hoặc thay đổi mục đích sử dụng thực hiện đúng quy định tại khoản 5 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP;

b) Việc chuyn tiêu thụ nội địa hoặc thay đi mục đích sử dụng hàng hóa đã làm thủ tục xuất khu, nhập khẩu chỉ được thực hiện sau khi người khai hải quan hoàn thành thủ tục hải quan đối với tờ khai hải quan mới;

…”

Theo quy định tại khoản 55 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Điều 79 Thông tư số 38/2015/TT-BTC:

“Điều 79. Thanh lý hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất:

1. DNCX được thanh lý hàng hóa nhập khẩu bao gồm: máy móc, thiết bị, phương tiện vận chuyển, nguyên liệu, vật tư và các hàng hóa nhập khẩu khác thuộc sở hữu của doanh nghiệp theo các hình thức: xuất khẩu, bán, biếu, tặng, tiêu hủy tại Việt Nam.

2. Thủ tục thanh lý:

a) …

b) Trường hợp thanh lý theo hình thức bán, biếu, tặng tại thị trường Việt Nam, DNCX được lựa chọn thực hiện theo một trong hai hình thức sau:

b.1) Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng thì đăng ký tờ khai hải quan mới, chính sách thuế, chính sách quản lý hàng hóa nhập khẩu áp dụng tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khu chuyn mục đích sử dụng (trừ trường hợp tại thời điểm làm thủ tục nhập khu ban đu đã thực hiện đầy đủ chính sách quản lý nhập khẩu); căn cứ tính thuế là trị giá tính thuế, thuế suất và tỷ giá tại thời điểm đăng ký tờ khai chuyn mục đích sử dụng quy định tại Điều 21 Thông tư này.

Sau khi chuyển đổi mục đích sử dụng thì việc bán, biếu, tặng hàng hóa này tại thị trường Việt Nam thực hiện không phải làm thủ tục hải quan.

b.2) Trường hợp DNCX lựa chọn hình thức thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu tại ch theo quy định tại Điều 86 Thông tư này thì DNCX thực hiện thủ tục xuất khu tại ch, doanh nghiệp nội địa thực hiện thủ tục nhập khẩu tại ch, nộp các loại thuế theo quy định…”

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định trên để thực hiện các thủ tục khi biếu, tặng số hàng hóa tồn kho, không có nhu cầu sử dụng.

2. Về chính sách thuế đối với quà biếu, quà tặng:

a) Thuế nhập khẩu:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì miễn thuế nhập khẩu đối với:

“2. Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng trong định mức của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc ngược lại.

Tài sản di chuyển, quà biếu, quà tặng có số lượng hoặc trị giá vượt quá định mức miễn thuế phải nộp thuế đối với phần vượt, trừ trường hợp đơn vị nhận là cơ quan, tổ chức được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí hoạt động và được cơ quan có thẩm quyền cho phép tiếp nhận hoặc trường hợp vì mục đích nhân đạo, từ thiện”.

Theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ về định mức miễn thuế đối với quà biếu, quà tặng:

“b) Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho cơ quan, tổ chức Việt Nam được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động theo pháp luật về ngân sách; quà biếu, quà tặng vì mục đích nhân đạo, từ thiện có trị giá hải quan không vượt quá 30.000.000 đồng được miễn thuế không quá 04 ln/năm.”

Do đó, trường hợp tổ chức, cá nhân nước ngoài biếu tặng hàng hóa cho tổ chức, cá nhân Việt Nam trong định mức miễn thuế quy định tại khoản 2 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP thì được miễn thuế nhập khẩu.

Hồ sơ, thủ tục miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 3, khoản 4 Điều 8 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP.

b) Thuế giá trị gia tăng:

Căn cứ quy định tại khoản 19 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT:

“Hàng nhập khẩu và hàng hóa, dịch vụ bán cho các tổ chức, cá nhân để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại trong các trường hợp sau:

a) …

b) Quà tặng cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội  nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội  nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân thực hiện theo quy định của pháp luật về quà biếu, quà tặng”.

Mức hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT ở khâu nhập khẩu theo mức miễn thuế nhp khu quy định tại Luật thuế xuất khu, thuế nhập khẩu và các văn bản hướng dẫn thi hành.”

Căn cứ khoản 3 Điều 5 Quyết định số 31/2015/QĐ-TTg ngày 04/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về định mức quà biếu, quà tặng miễn thuế:

“3. Quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức Việt Nam; quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam cho tổ chức ở nước ngoài có trị giá không vượt quá 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng được xét miễn thuế xuất khu, thuế nhập khẩu và không chịu thuế giá trị gia tăng…

Do đó, quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân nước ngoài cho tổ chức Việt Nam trong định mức thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Phần trị giá quà tặng vượt mức nêu trên thì phải nộp thuế theo quy định.

Đề nghị Công ty căn cứ các quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp còn vướng mắc, đề nghị Công ty liên hệ với cơ quan hải quan quản lý đ được giải đáp cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Samsung Display Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Phó TCT Nguyễn Dương Thái (để b/c);
– Lưu: VT, TXNK (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!