Chia tách đóng ghép hàng hóa trong kho ngoại quan (Công văn 6641/TCHQ-GSQL ngày 15/10/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6641/TCHQ-GSQL
V/v chia tách, đóng ghép hàng hóa trong kho ngoại quan

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ các quy định tại khoản 1 Điều 63 Luật Hải quan, khoản 1 Điều 83, khoản 2 Điều 87 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ, Điều 9 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ, liên quan đến hoạt động dịch vụ chia tách, đóng ghép hàng hóa trong kho ngoại quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố một số nội dung như sau:

1. Doanh nghiệp chỉ được thực hiện các hoạt động trong kho ngoại quan theo quy định tại Điều 83 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ. Trường hợp doanh nghiệp đăng ký với cơ quan hải quan để thực hiện một số hoạt động trong kho ngoại quan mà sự kết hợp các hoạt động này tạo nên hoạt động “gia công chế biến đơn giản” theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08/3/2018 của Chính phủ thì cơ quan hải quan từ chối và thông báo doanh nghiệp biết.

2. Căn cứ văn bản đề nghị của chủ hàng hóa hoặc chủ kho ngoại quan, công chức hải quan thực hiện kiểm tra thông tin tên hàng hóa, xuất xứ hàng hóa khi thực hiện khai báo trên hệ thống hải quan và thông tin trên bao bì, nhãn mác hàng hóa xuất kho ngoại quan; xác định các lô hàng có dấu hiệu vi phạm, gian lận, giả mạo, thay đổi xuất xứ hàng hóa để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Link tải về:

CV 6641.TCHQ-GSQL ngày 15.10.20 hoạt động dịch vụ chia tách, đóng ghép hàng hóa trong kho ngoại quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!