Chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm xuất khẩu bị trả lại (công văn 3738/TXNK-CST ngày 09/05/2019)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3738/TXNK-CST
V/v chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm xuất khẩu bị trả lại

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam.
(Địa chỉ: Lô 3, đường TS 06, KCN Tiên Sơn, Bắc Ninh)

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số SEPV011118-01 ngày 02/4/2019 của Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam về vướng mắc liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm xuất khẩu bị trả lại. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định khu phi thuế quan là khu vực kinh tế nằm trong lãnh thổ Việt Nam, được thành lập theo quy định của pháp luật, có ranh giới địa lý xác định, ngăn cách với khu vực bên ngoài bằng hàng rào cứng, bảo đảm Điều kiện cho hoạt động kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan của cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và phương tiện, hành khách xuất cảnh, nhập cảnh; quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa giữa khu phi thuế quan với bên ngoài là quan hệ xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ khoản 4 Điều 2 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 quy định hàng hóa xuất khẩu từ khu phi thuế quan ra nước ngoài; hàng hóa nhập khẩu từ nước ngoài vào khu phi thuế quan và chỉ sử dụng trong khu phi thuế quan; hàng hóa chuyển từ khu phi thuế quan này sang khu phi thuế quan khác không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định hàng hóa xuất khẩu từ thị trường trong nước vào doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan khác phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

Căn cứ khoản 12 Điều 1 Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 (sửa đổi, bổ sung Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015) của Chính phủ quy định việc kê khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyn tiêu thụ nội địa đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ các quy định nêu trên, đối chiếu với trình bày của Công ty Sumitomo tại công văn số SEPV011118-01 ngày 02/4/2019 thì trường hợp DNCX (đáp ứng khoản 1 Điều 4 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13) tái nhập khẩu hàng hóa đã xuất khẩu để sản xuất hàng hóa xuất khẩu thì không thuộc đối tượng chịu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu. Trường hợp hàng tái nhập chuyn tiêu thụ nội địa thì phải khai tờ khai hải quan mới; chính sách thuế thực hiện tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan mới; thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 (sửa đổi, bổ sung Điều 21 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015).

Đề nghị Công ty tham khảo quy định nêu trên để thực hiện. Trường hợp phát sinh vướng mắc, Công ty liên hệ với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan để được hướng dẫn cụ thể.

Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến đ Công ty TNHH Sumitomo Electric Interconnect Products Việt Nam được biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, CST-H.Linh (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Hưng

 

Link tải về:

CV 3738.TXNK-CST ngày 9.5.19 chuyển đổi mục đích sử dụng sản phẩm xuất khẩu bị trả lại

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!