Chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác (công văn 2512/HQHCM-GSQL ngày 31/08/2020)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP.HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2512/HQHCM-GSQL
V/v chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi:

Công ty TNHH MTV Cảng ICD Tây Nam
Địa chỉ: 429/10 Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Phúc đáp công văn số 139/CV-ICD ngày 28/08/2020 của Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ nội dung trình bày tại công văn nêu trên, Công ty TNHH Magnum Asia có gửi kho ngoại quan của Công ty TNHH MTV Cảng ICD Tây Nam lô hàng 100 thùng rượu các loại và 768 hộp xì gà các loại theo hợp đồng thuê KNQ số 11/HĐTKNQ/2020 ngày 30/01/2020 và hợp đồng số 27/HĐTKNQ/2020 ngày 30/03/2020 (chi tiết theo bảng kê đính kèm hồ sơ).

Công ty TNHH Magnum Asia có giấy ủy quyền ngày 25/08/2020 cho Công ty TNHH MTV Cảng ICD Tây Nam thực hiện các dịch vụ liên quan đến hàng hóa của hợp đồng thuê kho nêu trên để chuyển đến Kho ngoại quan của Công ty CP Transimex.

Căn cứ Điểm 1, Khoản 1, Điều 63 Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014 của Quốc Hội quy định: “Việc chuyển hàng hóa từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác phải được sự đồng ý bằng văn bản của Cục trưởng Cục Hải quan đang quản lý kho ngoại quan nơi lưu giữ hàng hóa đó”;

– Căn cứ khoản 5 Điều 91 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài Chính được sửa đổi bổ sung tại tiết 5 khoản 59, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Chính quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất kho ngoại quan để vận chuyển đến kho ngoại quan khác.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh chấp thuận đề nghị của Công ty và phúc đáp để Công ty biết. Đề nghị Công ty liên hệ với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn Khu vực 4 để làm thủ tục theo quy định.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Đ/c Cục trưởng;
– Chi cục HQCKCSGKV4;
– Lưu: VT, GSQL.(3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Đặng Thái Thiện

 

Link tải về:

CV 2512.HQHCM-GSQL ngày 31.8.20 chuyển hàng từ kho ngoại quan này sang kho ngoại quan khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!