C/O mẫu EUR.1 không được hưởng đặc biệt EVFTA (Công văn 3654/HQHCM-GSQL ngày 14/12/2020)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3654/HQHCM-GSQL
V/v thời gian nộp và chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để được hưng ưu đãi thuế quan theo EVFTA.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty CP PHONG CÁCH XUÂN AN.
(Địa ch
: Phòng 4, Tầng 11, Saigon Centre, 65 Lê Lợi, Quận 1, TP.HCM)

Phúc đáp công văn số 02-CV/2020 ngày 01/12/2020 của Công ty về thời gian nộp và chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để được hưởng ưu đãi thuế quan theo EVFTA, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

1. Ngày 21/8/2020, Tổng cục Hải quan có công văn số 5575/TCHQ-GSQL triển khai nội dung công văn số 6123/BCT-XNK ngày 18/8/2020 của Bộ Công Thương về việc thực hiện thông báo chính thức của EC tại công thư số Ares(2020) 1982973: Liên minh Châu Âu sẽ áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ theo quy định tại khoản 1(c), Điều 15. Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA, cụ thể là tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX (Registered Exporter System). Quy định này được hướng dẫn tại khoản 1 (c), Điều 19, Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA. Eđồng thời thông báo không áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ được quy định tại khoản (a) và khoản 1 (b), Điều 15, Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA (được hướng dẫn tại khoản (a) và khoản 1 (b), Điều 19. Thông tư số 11/2020/TT-BCT).

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp xuất trình chứng từ chứng nhận xuất xứ mẫu EUR.1 quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 19 Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 là chưa đủ điều kiện để được áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định EVFTA theo thông báo chính thức của Liên minh Châu Âu.

2. Về thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, hình thức nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19), đề nghị doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Thông tư 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính. Trường hợp chưa nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ tại thời điểm làm thủ tục hải quan, đề nghị doanh nghiệp khai chậm nộp và nộp bổ sung theo quy định tại Điều 5, Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
– Các đ/c Phó cục trưởng (để báo cáo);
– Cục GSQL về HQ-TCHQ (để báo cáo);
– Phòng CNTT (để đ
ăng Website);

– Lưu: VT, GSQL. Dung(3b).

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG

Lê Xuân Mỹ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!