Giảm thuế BVMT đối với xăng, dầu, mỡ nhờn (công văn 1088/TCHQ-TXNK  ngày 31/03/2022)

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1088/TCHQ-TXNK 
V/v thuế BVMT đối với nhiên liệu bay

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2022

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 23/3/2022, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 điều chỉnh giảm mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/04/2022. Về việc này, Tổng cục Hải quan yêu cầu các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện: 

1. Áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường theo đúng Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội kể từ ngày 01/4/2022 (Sao gửi kèm). 

2. Thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân có liên quan về nội dung Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 ngày 23/3/2022 của ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tổng cục Hải quan thông báo để Các cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

-Vụ CST-BTC (để biết);
– Lưu: VT,  TXNK-Dung (3b).


KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

                                Lưu Mạnh Tưởng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!