Vỏ thông, mùn dừa, mùn sơ dừa, than bùn rêu rớn không chịu thuế GTGT (công văn 1091/TCHQ-TXNK ngày 9/3/2021)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1091/TCHQ-TXNK
V/v thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty TNHH Eco Footprint.
(Phòng 1502 tầng 15 số 262 Nguyễn Huy Tưởng, Q. Thanh Xuân, TP.Hà Nội)

Trả lời công văn số 2512-20/CV/EFP ngày 25/12/2020; số 0501-21/CV/EFP ngày 05/01/2021 của Công ty TNHH Eco Footprint đề nghị hướng dẫn thuế GTGT đối với sản phẩm trồng trọt nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi khoản 1 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì:

“1. Sản phẩm trồng trọt (bao gồm cả sản phẩm rừng trng), chăn nuôi, thủy sản, hải sản nuôi trồng, đánh bắt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu thuộc đi tượng không chịu thuế GTGT.

Các sản phẩm mới qua sơ chế thông thường là sản phm mới được làm sạch, phơi, sấy khô, bóc vỏ, xay, xay bỏ vỏ, xát bỏ vỏ, tách hạt, tách cọng, cắt, ướp mui, bảo quản lạnh (ướp lạnh, đông lạnh), bảo quản bằng khí sunfuro, bảo quản theo phương thức cho hóa chất để tránh thối rữa, ngâm trong dung dịch lưu huỳnh hoặc ngâm trong dung dịch bảo quản khác và các hình thức bảo quản thông thường khác”.

Căn cứ Điều 11 Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này.

Trường hợp, các mặt hàng vỏ thông, mùn dừa, mùn sơ dừa, than bùn rêu rớn… do Công ty TNHH Eco Footprint nhập khẩu nếu được xác định là sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp, các mặt hàng vỏ thông, mùn dừa, mùn sơ dừa, than bùn rêu rớn… được xác định là sản phẩm đã qua chế biến thuộc đối tượng chịu thuế GTGT với thuế suất 10%.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Eco Footprint biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan TP.Hải Phòng;
– Cục Hải quan tỉnh Bình Định;

– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!