Công văn 12003/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2016 thời điểm nộp CO mẫu EAV

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 12003/TCHQ-GSQL
V/v thi điểm nộp CO mẫu EAV

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2016

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ quy định tại Điều 25, Luật Hải quan năm 2014 và Điều 16, Phụ lục 1, Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ Công Thương quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á – Âu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thời điểm nộp C/O mẫu EAV để được hưởng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt như sau:

1. Trường hợp khai hải quan điện tử, người khai hải quan nộp C/O tại thời điểm nộp các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan;

2. Trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan phải nộp C/O khi đăng ký tờ khai hải quan.

3. Ngoài thời hạn nêu trên, cơ quan hải quan chỉ xem xét đề nghị nộp bổ sung C/O trong các trường hợp được quy định tại khoản 2, Điều 20, Phụ lục 1, Thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thực hiện thống nhất./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!