Hàng xuất khẩu thuộc Danh mục CITES có nguồn gốc từ hàng nhập khẩu (1552/TCHQ-GSQL ngày 29/04/2022)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1552/TCHQ-GSQL
V/v kiểm tra Giấy phép CITES hàng xuất khẩu

 Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tiếp theo công văn số 383/TCHQ-GSQL ngày 08/2/2022 của Tổng cục Hải quan về việc xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa nằm trong Danh mục CITES, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

 

Đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu thuộc Danh mục CITES có nguồn gốc từ hàng hóa nhập khẩu, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục Hải quan trực thuộc:

 

1. Hướng dẫn người khai hải quan khai số tờ khai nhập khẩu trên ô “Ghi chú” của tờ khai hải quan điện tử hoặc ô “Ghi chép khác” của tờ khai hải quan giấy.

2. Khi kiểm tra hồ sơ hải quan, công chức hải quan ghi rõ s tờ khai hải quan nhập khu trên ô s 15 của Giy phép CITES hàng tái xuất.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan tỉnh Long An;
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!