Xuất khẩu phế liệu, phế phẩm của DNCX (1730/TCHQ-GSQL ngày 16/05/2022)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1730/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2022

 

 

Kính gửi: Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Goertek Vina.
(Địa ch: Lô N-1, KCN Quế Võ (Khu mở rộng), P. Nam Sơn, Tp. Bc Ninh)

 

Trả lời công văn số 2503/GTK ngày 25/03/2022 ca Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Goertek Vina (sau đây gọi tt là Công ty) liên quan đến việc xuất khẩu phế liệu, phế phẩm của doanh nghiệp chế xuất, Tng cục Hi quan có ý kiến như sau:

1. Về việc xuất khu phế liệu:

– Căn cứ quy đnh tại khoản 1, Điều 56 Luật quản lý ngoại thương;

– Căn cứ quy định tại khon 2, Điều 3 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 của Chính ph;

– Căn cứ quy định tại đim b, khon 4, Điều 75 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 (được sđổi, bổ sung tại khoản 51, Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018) của Bộ Tài chính;

Căn cứ quy định tại các văn bản dẫn trên, trưng hợp phế liệu, phế phẩm thu được trong quá trình sản xuất của Công ty không thuộc danh mục hàng cấm xuất khẩu, danh mục hàng xuất khẩu phải có giấy phép chuyên ngành thì Công ty thực hiện thủ tục hải quan tại Chi cục Hi quan quản lý, không phi xin giy phép xuất khẩu.

2. Về việc sơ hy phế liệu, phế phẩm:

Việc sơ hy phế liệu, phế phẩm hay phun sơn lên hàng hóa là do Công ty tự quyết định và phế liệu, phế phẩm xuất khu phải đáp ứng quy định tại kho1, Điều 55 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 được sđổi, bổ sung tại khoản 35, Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính.

Về loại hình tờ khai xuất khẩu, đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại Bng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/05/2021 của Tổng cục trưng Tổng cục Hải quan để thực hiện.

3. Về mô t và áp mã HS của hàng hóa:

Công ty kê khai trên tờ khai hải quan theo đúng thực tế hàng hóa khi xuất khu là nguyên liệu, bán thành phm, thành phm và b sung cụm từ “hàng hư hng” sau tên hàng. Mã HS tương ứng với hàng hóa xuất khu tại thời điểm Công ty làm thủ tục hải quan và hàng hóa xuất khẩu phải đảm bảo không còn giá trị sử dụng ban đầu.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!