Trị giá tính thuế đối với phế liệu, phế phẩm, nguyên liệu dư thừa khi thay đổi mục đích sử dụng (1746/TCHQ-TXNK ngày 17/05/2022)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1746/TCHQ-TXNK
V/v xác định tr giá đối với hàng hóa thađổi mục đích s dụng

Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2022

 

Kính gửi: Công ty TNHH điện t và máy móc Steel Flower Hải Phòng.
(Đ/c: L
ô L3, Khu công nghiệp Tràng Duệ, thuộc Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hi, xã Lê Lợi, huyện An Dương, TP.Hi Phòng)

Tr lời công văn s SF20220405 ngày 05/04/2022 của Công ty TNHH điện tử và máy móc Steel Flower Hải Phòng (Công ty) về việc khai thay đổi mục đích s dụng, chuyn tiêu thụ nội đđối với phế liệu, phế phẩm và nguyên liệu dư thừa thu được sau quá trình sn xuất xuất khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khon 2 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ được sa đổi, bổ sung tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính ph thì hàng hóa nhập khu để sản xuất xuất khẩu nhưng không s dụng hoặc hàng hóa nhập khu đã s dụng để sản xuất nhưng không xuất khẩu sn phẩm thì không được miễn thuế nhập khẩu, người nộp thuế phải đăng ký tờ khai hi quan mới và kê khai, nộp thuế với cơ quan hi quan theo mức thuế suất và trị giá tính thuế của hàng hóa nhập khu tại thời điđăng ký tờ khai hải quan mới, trừ trưng hợp làm quà biu, quà tặng theo quy định tại Điều 8 Nghị định này;

Căn cứ quy định tại khon 4 Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 ca Chính phủ được sđổi, b sung tại khon 6 Điều 1 Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 thì phế liệu, phế phm tạo tnh trong quá trình sn xuất xuất khẩu khi chuyển tiêu thụ nội địa được miễn thuế nhập khu, người nộp thuế không phi làm thủ tục hi quan nhưng phi kê khai, nộp thuế giá tr gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo v môi trường (nếu có) cho cơ quan thuế theo quy định của pháp luật thuế;

Theo quy định tại khoản 9 Điu 1 Thông tư số 60/2019/TT-BTC ngày 30/8/2019 sa đi, bổ sung đim b khon 11 Điều 17 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính thì hàng hóa chưa qua sử dụng tại Việt Nam, có thay đổi mục đích s dụng so với mục đích đã được xác định thuộc đối tượng không chu thuế, min thuế (hàng hóa thay đổi mục đích s dụng đ bán): Trị giá hải quan là trị giá khai báo được xác định trên cơ s giá thực tế bán; trưng hợp cơ quan hải quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hi quan theo phương pháp xác định tr giá quy định tại Thông tư này, phù hợp với thực tế hàng hóa;

Theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì đi với hàng hóa, dịch vụ do cơ sở sản xuất, kinh doanh bán ra giá tính thuế là giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt là giá bán đã có thuế tiêu thụ đặc biệt nhưng chưa có thuế giá trị giá tăng; đối với háng hóa chịu thuế bảo vệ môi trường  giá bán đã có thuế bảo vệ môi trưng nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng; đối với hàng hóa vừa chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, vừa chịu thuế bảo vệ môi trường là giá bán đã có thuế tiêu thụ đc biệt, thuế bo vệ môi trường nhưng chưa có thuế giá trị gia tăng.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp hàng hóa nhập khẩu sản xuất xuất khu là nguyên liệu, vật tư dư thừa trong quá trình sản xuất chuyển tiêu thụ nội địa thì trị giá hải quan là trị giá khai báo được xác định trên cơ sở giá thực tế bán. Trường hợp cơ quan hi quan có căn cứ xác định trị giá khai báo không phù hợp thì xác định trị giá hi quan theo phương pháp xác định trị giá quy định của pháp luật, phù hợp với thực tế hàng hóa.

Về việc khai thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa (loại hình A42) được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khon 2 Điều 21 Thông tư số 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại khoản 10 Điều 1 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính.

Trường hợp hàng hóa là phế liệu, phế phẩm tạo thành trong quá trình sản xuất xuất khu chuyển tiêu thụ nội địa thì giá tính thuế được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Hi quan trả lời để Công ty được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Lưu Mạnh Tư
ng (đ báo cáo);
– Lưu
: VT, TXNK (Tâm 3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!