Giải đáp vướng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg (Công văn 2115/BKHCN-ĐTG ngày 16/07/2019)

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2115/BKHCN-ĐTG
V/v giải đáp vướng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/04/2019 của Thủ tướng Chính phủ

Hà Nội, ngày 16 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Công văn số 4441/TCHQ-GSQL ngày 05/7/2019 của Tổng cục Hải quan về việc vưng mắc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTg ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng (sau đây gọi tắt là Quyết định số 18), Bộ Khoa học và Công nghệ có ý kiến như sau:

1. Về việc tuân thủ nguyên tắc quản lý quy định tại Điều 4 Quyết định số 18:

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Quyết định số 18“Chỉ cho phép nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp tại Việt Nam”.

Tại điểm a khoản 1 Điều 7, điểm a khoản 1 Điều 8 Quyết định số 18 quy định về hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng và hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng quy định: “Ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung tài liệu sau: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có đóng dấu của doanh nghiệp. Trường hợp nhập khẩu theo ủy thác thì phải có văn bản ủy thác nhập khu;…”. Căn cứ các thông tin trên Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tra cứu mã số doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, có thể xác định được ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp đ làm cơ sở so sánh đối chiếu với khai báo của doanh nghiệp về mục đích nhập khu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Mặt khác, theo quy định tại Điều 14 Quyết định số 18, doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có trách nhiệm thực hiện nhập khẩu theo quy định, chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi vi phạm quy định tại Quyết định số 18 và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Theo đó, doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng có trách nhiệm khai báo rõ mục đích nhập khẩu (mã loại hình nhập khẩu) trên tờ khai hải quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo.

2. Về tiêu chí nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng:

Theo quy định tại khoản 5 Điều 5 Quyết định số 18, một trong những tiêu chí được phép nhập khẩu đối với dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng: “Công nghệ của dây chuyền công nghệ phải đang được sử dụng tại ít nhất 03 cơ sở sản xuất trong các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (Organization for Economic Cooperation and Development – OECD)”.

Điểm b khoản 1 Điều 7 của Quyết định số 18 quy định hồ sơ nhập khẩu có bao gồm Chứng thư giám định được cấp bởi tổ chức giám định được chỉ định, theo đó nội dung chứng thư giám định thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, đ khoản 1 Điều 10 của Quyết định số 18.

Điểm đ khoản 1 Điều 10 của Quyết định số 18 quy định nội dung của chứng thư giám định dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng phải có nhận xét, đánh giá kết quả giám định so với từng tiêu chí quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 Điều 15 của Quyết định số 18. Ngoài ra, đối với tiêu chí quy định tại khoản 5 Điều 5 phải liệt kê tên quốc gia, tên cơ sở sản xuất sử dụng công nghệ, địa chỉ liên lạc, website (nếu có), công suất.

3. Về hồ sơ, trình tự thủ tục nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng:

Theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 1 Điều 8 của Quyết định số 18, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định của Luật Hải quan, doanh nghiệp phải bổ sung tài liệu sau:

“b) Bản chính giấy xác nhận của nhà sản xuất máy móc, thiết bị về năm sản xuất và tiêu chuẩn của máy móc, thiết bị đáp ứng các tiêu chí quy định tại Điều 6 Quyết định này trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất tại quốc gia thuộc các nước G7, Hàn Quốc. Giấy xác nhận phải được hợp pháp hóa lãnh sự và kèm bản dịch sang tiếng Việt;

c) Chứng thư giám định được cấp bởi một tổ chức giám định được chỉ định đáp ứng các yêu cầu quy định tại Điều 11 Quyết định này trong trường hợp máy móc, thiết bị được sản xuất ti quốc gia thuc các nước G7, Hàn Quốc nhưng không có Giấy xác nhận của nhà sản xuất hoc máy móc, thiết bị được sản xuất ti quốc gia không thuc các nước G7, Hàn Quốc. Nội dung chứng thư giám định thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d, e khoản Điều 10 Quyết định này”.

Như vậy, trong trường hợp doanh nghiệp đã có Giấy xác nhận của nhà sản xuất theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 thì doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng không cần yêu cầu tổ chức giám định thực hiện giám định máy móc, thiết bị đã qua sử dụng do trong trường hợp này “Giấy xác nhận” đã thay thế cho “Chứng thư giám định”.

4. Về danh sách tổ chức giám định được chỉ định, thừa nhận:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Quyết định số 18“Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức thực hiện việc ch định, thừa nhận theo thỏa thuận thừa nhận song phương hoặc đa phương các tổ chức giám định máy móc, thiết bị, dây chuyn công nghệ đã qua sử dụng, công b công khai danh sách các tổ chức giám định đã được chỉ định, thừa nhận trên Cng thông tin điện t của Bộ Khoa học và Công nghệ để doanh nghiệp biết, lựa chọn sử dụng”.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 16 Quyết định số 18“Tổ chức giám định đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố thông tin trên Cổng thông tin điện tử theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN được tiếp tục thực hiện hoạt động giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng theo quy định tại Quyết định này trong vòng 60 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.” Do đó, trong vòng 60 ngày kể từ ngày 15/6/2019, doanh nghiệp vẫn có thể lựa chọn, yêu cầu thực hiện giám định máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng bởi các Tổ chức giám định đã được Bộ Khoa học và Công nghệ công bố trên Cổng thông tin điện tử theo quy định tại Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN.

Hiện nay, Bộ Khoa học và Công nghệ đang tiến hành các thủ tục thực hiện việc chỉ định, thừa nhận các Tổ chức giám định theo quy định tại khoản 1 Điều 11 của Quyết định số 18 và sẽ công b danh sách các Tổ chức giám định sau khi được ch định, thừa nhận trên Cổng thông tin điện tử của Bộ.

5. Về hiệu lực thi hành:

Khoản 5 Điều 8 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương quy định: “Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng thực hiện theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Khoản 6 Điều 72 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP quy định: “Việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng được tiếp tục thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Khoa học và Công nghệ đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2018”.

Tại điều 8 Nghị quyết số 162/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ Nghị quyết Hội nghị Chính phủ với địa phương và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 năm 2018 đã quyết nghị:

“Về thời hạn thực hiện quy định về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng

Chính phủ thống nhất tiếp tục áp dụng quy định Khoản 6 Điều 72 Nghị định số 69/2018/NĐ-CP về việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cho đến thời điểm Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định nội dung này có hiệu lực thi hành”. Như vậy, Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN hết hiệu lực từ ngày 15/6/2019 khi Quyết định số 18 có hiệu lực thi hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ về các vướng mắc liên quan đến việc thực hiện Quyết định số 18/2019/QĐ-TTG ngày 19/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng, xin gửi Quý Tng cục biết để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TT. Trần Văn Tùng (để báo cáo);
– Lưu: VT, Vụ ĐTG
.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ ĐÁNH GIÁ, THẨM ĐỊNH
VÀ GIÁM ĐỊNH CÔNG NGHỆ

Nguyễn Nam Hải

 

Link tải về:

CV 2115.BKHCN-ĐTG ngày 16.7.19 BKHCN trả lời CV 4441.TCHQ-GSQL

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!