C/O mẫu AI sử dụng mẫu dấu và chữ ký điện tử (Công văn 2531/GSQL-GQ4 ngày 26/06/2020)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2531/GSQL-GQ4
V/v vướng mc C/O mẫu AI

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hi quan TP Hồ Chí Minh.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hi quan nhận được công văn số 1812/HQHCM-GSQL ngày 22/6/2020 vướng mắc C/O mẫu AI sử dụng mẫu dấu và chữ ký điện tử. Về vấn đề này, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với C/O mẫu AI do Ấn Độ cấp thông qua hệ thống điện tử: Đề nghị Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính và công văn số 3480/TCHQ-GSQL ngày 29/5/2020 của Tổng cục Hi quan. Theo đó, C/O điện t có mã QR không có con dấu và chữ ký của người cấp C/O như C/O bn giấy.

Đ ngh Cục Hi quan TP Hồ Chí Minh hướng dẫn Chi cục Hải quan liên quan kiểm tra thông tin C/O trên trang website điện tử do n Độ cung cấp, in toàn bộ nội dung tra cứu C/O và bản C/O doanh nghiệp xuất trình để lưu hồ sơ hải quan.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tng cục Hải quan thông báo để Cục Hi quan TP Hồ Chí Minh được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!