Hướng dẫn áp dụng thuế CBPG tạm thời đối với sản phẩm vật liệu hàn (3091/TXNK-CST ngày 22/04/2022)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ

XUẤT NHẬP KHẨU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3091/TXNK-CST
V/v áp dụng thuế phòng vệ thương mại

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2022

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Ngày 21/4/2022, Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được Quyết định số 706/QĐ-BCT ngày 15/4/2022 của Bộ Công Thương về việc áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm vật liệu hàn có xuất xứ từ Ma – lai – xi – a, Vương quốc Thái Lan và Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có hiệu lực thi hành từ ngày 22/4/2022, thời hạn áp dụng là 120 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực thi hành.

Qua rà soát đối tượng bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời theo quy định tại mục 1 Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-BCT thì trường hợp sản phẩm dây hàn thép đặc không lõi thuốc được phân loại theo mã HS 7217.10.10 và 7229.90.99 thuộc đối tượng áp dụng thuế CBPG tạm thời.

Đồng thời sản phẩm thép cuộn, thép dây được phân loại theo mã HS 7217.10,10 và 7229.90.99 nhập khẩu vào Việt Nam từ các nước/vùng lãnh thổ khác nhau thuộc đối tượng bị áp dụng thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại theo Quyết định số 920/QĐ-BCT ngày 20/3/2020 (thời hạn áp dụng từ 22/3/2020 đến 22/3/2023).

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của Bộ Công Thương tại 02 quyết định nêu trên, đề nghị Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

– Căn cứ căn cứ đối tượng hàng hóa bị áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời (tên gọi và mô tả hàng hóa), mức thuế suất thuế chống bán phá giá tạm thời quy định tại Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 706/QĐ-BCT của Bộ Công Thương và đối tượng hàng hóa bị áp dụng thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, mức thuế suất thuế chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại quy định tại Thông báo ban hành kèm theo Quyết định số 920/QĐ-BCT của Bộ Công Thương để hướng dẫn doanh nghiệp áp dụng chính sách thuế.

– Đối với thuế chống bán phá giá tạm thời quy định tại Quyết định số 706/QĐ-BCT của Bộ Công Thương: Hướng dẫn doanh nghiệp căn cứ bảng mã thuế suất thuế chống bán phá giá đã đăng trên wesite: https://tongcuc.customs.gov.vn/ để khai báo mã chịu thuế và mức thuế suất tương ứng trên tờ khai hải quan.

Cục Thuế xuất nhập khẩu đính kèm bản foto Quyết định số 706/QĐ-BCT , Quyết định số 920/QĐ-BCT nêu trên để các Cục Hải quan tỉnh thành phố biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, CST (03).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần Bằng Toàn

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!