C/O mẫu AANZ giáp lưng không thể hiện số tham chiếu của C/O ban đầu (Công văn 3105/TCHQ-GSQL ngày 21/06/2021)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3105/TCHQ-GSQL
V/v xác minh C/O mẫu AANZ

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1133/HQHCM-GSQL ngày 10/5/2021 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trình bày vướng mắc liên quan đến C/O giáp lưng mẫu AANZ số tham chiếu 20205121875 ngày 22/12/2020 do Singapore cấp, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc thể hiện số tham chiếu C/O ban đầu trên C/O giáp lưng:

Căn cứ quy định tại Hiệp định Thành lập khu vực thương mại tự do ASEAN – Úc – Niu Di-lân (AANZFTA) và điểm d khoản 3 Điều 10 Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 của Bộ Công Thương, C/O giáp lưng phải bao gồm các thông tin liên quan đến C/O ban đầu phù hợp với yêu cầu thông tin tối thiểu nêu tại Phụ lục IV Thông tư số 31/2015/TT-BCT. Như vậy, mặc dù thông tin tối thiểu của C/O mẫu AANZ có thông tin số tham chiếu của C/O nhưng đối với C/O giáp lưng không bắt buộc phải thể hiện số tham chiếu của C/O ban đầu mà chỉ cần thể hiện các thông tin liên quan và phù hợp với C/O gốc.

2. Về việc C/O giáp lưng được cấp dựa trên nhiều C/O ban đầu:

Qua kiểm tra công văn số 1133/HQHCM-GSQL và hồ sơ gửi kèm thấy rằng C/O giáp lưng mẫu AANZ số tham chiếu 20205121875 ngày 22/12/2020 được Singapore cấp dựa trên 02 C/O mẫu AANZ do Úc cấp. Tuy nhiên, Hiệp định AANZFTA hiện không quy định việc cấp C/O giáp lưng được cấp dựa trên nhiều C/O ban đầu.

Do đó, Tổng cục Hải quan sẽ tiến hành xác minh C/O mẫu AANZ số tham chiếu 20205121875 với cơ quan cấp C/O của Singapore và thông báo cho đơn vị khi nhận được kết quả trả lời.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GSQL (03b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

Âu Anh Tuấn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!