Xác nhận chuyển tải C/O mẫu EAV (Công văn 3171/GSQL-GQ4 ngày 08/10/2018 )

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3171/GSQL-GQ4
V/v bổ sung C/O mẫu EAV

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH ENKEI Việt Nam
(Đ/c: Lô N-2 Khu công nghiệp Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số EKV28092018 ngày 28/09/2018 của Công ty TNHH ENKEI Việt Nam hỏi về việc chứng minh đáp ứng điều kiện trong trường hợp hàng hóa không được vận chuyển trực tiếp từ Nga về Việt Nam, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Khoản 2 Điều 9 Thông tư 21/2016/TT-BCT ngày 20/09/2016 của Bộ Công Thương về việc thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á-Âu quy định các điều kiện hàng hóa có xuất xứ có thể được vận chuyển qua một hay nhiều nước thứ 3.

Khoản 3 Điều 9 Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định các chứng từ người khai báo phải nộp cho cơ quan hải quan để chứng minh việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 9 nêu trên.

Khoản 4 Điều 9 Thông tư 21/2016/TT-BCT quy định trường hợp không thể cung cấp chứng từ vận tải, người khai báo có thể nộp các chứng từ hỗ trợ khác để chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu tại khoản 2 Điều 9 nêu trên.

Khoản 3 Điều 18 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài Chính quy định chứng từ chứng minh đáp ứng điều kiện về vận tải trực tiếp.

Đối với trường hợp doanh nghiệp giải trình không có chuyến tàu trực tiếp từ Vostochny đến Hải Phòng nên lô hàng phải chuyển tải qua cảng Hồng Kông do yêu cầu về vận tải, để được hưởng thuế suất đặc biệt trong trường hợp này, hàng hóa phải đáp ứng các điều kiện nêu tại Khoản 2 Điều 9 Thông tư 21/2016/TT-BCT dẫn trên. Theo đó, doanh nghiệp phải cung cấp được chứng từ nêu tại khoản 3 Điều 9 Thông tư 21/2016/TT-BCT, trường hợp các chứng từ này chưa đủ cơ sở xác định thì doanh nghiệp được nộp bổ sung các chứng từ nêu tại khoản 3 Điều 18 Thông tư 38/2018/TT-BTC để hỗ trợ chứng minh.

Cục Giám sát quản lý về hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!