C/O mẫu E 3 bên ủy quyền (Công văn 343/XNK-XXHH ngày 12/08/2013)

BỘ CÔNG THƯƠNG
CỤC XUẤT NHẬP KHẨU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 343/XNK-XXHH
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Trả lời công văn số 1742/TCHQ-GSQL của Tổng Cục Hải quan ngày 05 tháng 04 năm 2013 về việc vướng mắc C/O mẫu E, Cục Xuất nhập khẩu xin trao đổi như sau:

1. Thông tư 36/2010/TT-BCT ngày 15 tháng 11 năm 2010 của Bộ Công Thương về việc thực hiện quy tắc thủ tục cấp và kiểm tra xuất xứ sửa đổi và Quy tắc cụ thể mặt hàng theo hệ thống hài hòa phiên bản 2007 trong Hiệp định Thương mại Hàng hóa thuộc Hiệp định Khung về Hợp tác Kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa quy định cụ thể về việc kê khai trên C/O mẫu E như sau:

– Về người được ghi trên ô số 1 C/O mẫu E:

Phụ lục 4 hướng dẫn trên ô số 1 C/O mẫu E ghi tên giao dịch, địa chỉ của người xuất khẩu và tên quốc gia xuất khẩu. Người xuất khẩu là cá nhân hoặc pháp nhân thường trú hoặc có trụ sở tại lãnh thổ của nước xuất khẩu, nơi hàng hóa được xuất khẩu bởi chính cá nhân hoặc pháp nhân đó (Điều 1 – Phụ lục 2 Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu E).

– Về người nộp đơn đề nghị cấp C/O:

Điều 6 – Phụ lục 2 Thủ tục cấp và kiểm tra C/O mẫu E quy định người nộp đơn đề nghị cấp C/O có thể là người xuất khẩu hoặc người ủy quyền của người xuất khẩu.

2. Tại cuộc họp nhóm Quy tắc Xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định Khung về Hợp tác kinh tế toàn diện giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ngày 11 – 12 tháng 04 năm 2012, Trung Quốc cho biết có cùng cách hiểu với một số nước ASEAN là tên người xuất khẩu trên ô số 1 của C/O mẫu E phải trùng với tên người phát hành hóa đơn thương mại trừ trường hợp hóa đơn do bên thứ ba phát hành.

Như vậy, theo các quy định trên, người đứng tên trên ô số 1 C/O mẫu E là người xuất khẩu đồng thời là người phát hành hóa đơn thương mại, trừ trường hợp hóa đơn do bên thứ ba phát hành.

Tuy nhiên, tại phiên họp tiếp theo giữa ASEAN – Trung Quốc, Cục Xuất nhập khẩu sẽ phối hợp cùng với Tổng cục Hải quan nêu vấn người ủy quyền của người xuất khẩu đứng tên trên ô số 1 của C/O mẫu E do Trung Quốc cấp để thống nhất cách hiểu và xử lý vấn đề này giữa các nước ASEAN và Trung Quốc.

Cục Xuất nhập khẩu xin gửi Quý Tổng Cục ý kiến như trên để tham khảo./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Trưởng (để báo cáo);
– Lưu: VT, XXHH, thaiph.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đỗ Thị Thu Hương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!