Tên người xuất khẩu thể hiện bằng chữ đánh máy trong mẫu lời văn EVFTA (công văn 3497/HQHCM-GSQL ngày 30/11/2020)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. H CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3497/HQHCM-GSQL
V/v tên người ký khai báo tự chứng nhận xuất xứ EVFTA thể hiện bằng chữ viết tay.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày 30 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN S.I.M VIỆT NAM.
(Địa chỉ: D.07B, Đường số 3, KCN Long Hậu, xã Long Hậu, huyện Cần Giuộc, Tỉnh Long An)

Phúc đáp công văn số 1311CV-XNKSIM/2020 đề ngày 13 tháng 11 năm 2020 và công văn số 2311CV-XNKSIM/2020 đề ngày 23 tháng 11 năm 2020 của Doanh nghiệp trình bày một số vướng mắc trong quá trình thực hiện Hiệp định EVFTA, Cục Hảquan TP. Hồ Chí Minh trả lời như sau:

1. Về cách ghi tên người xuất khẩu dưới lời văn khai báo xuất xứ:

Căn cứ Phụ lục VI, Nghị định thư số 1, Hiệp định EVFTA (được hướng dẫn tại Phụ lục VII, Thông tư 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công thương), mẫu lời văn khai báo xuất xứ được thể hiện bằng tiếng Anh như sau:

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No …(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin

……………………… (3)

(Place and date)

…………………….. (4)

(Signature of the exporter; in addition, the name of the person signing the declaration has to be indicated in clear script)

Như vậy, mẫu lời văn khai báo xuất xứ không quy định tên người xuất khẩu phải được thể hiện bằng chữ đánh máy.

2. Về việc miễn ký tên miễn thể hiện tên người ký trên chứng từ tự chứng nhận xuất xứ:

Căn cứ Khoản 5, Điều 24 Thông tư 11/2020/TT-BCT:

“5. Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phải có chữ ký viết tay của nhà xuất khu. Tuy nhiên, nhà xuất khẩu đủ điều kiện theo quy định Liên minh châu Âu được phép không ký tên với điều kiện nhà xuất khẩu cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền của Nước thành viên xuất khẩu văn bản cam kết rằng nhà xuất khẩu chịu trách nhiệm toàn bộ về chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.”

Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục Hải quan vướng mắc về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ phát hành bởi nhà xuất khẩu đăng ký tại cơ sở dữ liệu điện tử (đăng ký mã số REX) quy định tại Khoản 1(c) Điều 19 Thông tư 11/2020/TT-BCT có bắt buộc phải có tên và chữ ký của nhà xuất khẩu hay không. Do đó sẽ trả lời doanh nghiệp khi có hướng dẫn cụ thể của Tổng cục Hải quan.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh trả lời để doanh nghiệp biết và thực hiện.

Trân trọng./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Cục trưởng (để báo cáo);
– Các đ/c Phó cục trưởng (để báo cáo);
– Cục GSQL về HQ (để báo cáo);
– Phòng CNTT (để đăng Website);
– Lưu: VT, GSQL. Dung(3b)
.

TL. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG

Lê Xuân Mỹ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!