TCNXX EVFTA của Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô (Công văn 3759/TCHQ-GSQL ngày 29/07/2021)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3759/TCHQ-GSQL
V/v tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa EVFTA

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ Điều 37, Điều 38 Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020, công văn số 491/XNK-XXHH ngày 12/7/2021 của Bộ Công Thương và thông báo tại công thư số Ares (2021) 4014956 của Ủy ban châu Âu về cơ chế tự chứng nhận xuất xứ của Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA), Tổng cục Hải quan thông báo như sau:

1. Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ của hàng hóa xuất xứ từ Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô:

Hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa có xuất xứ từ Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô tương tự như hàng hóa có xuất xứ từ EU. Nhà xuất khẩu của Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô đăng ký với cơ quan có thẩm quyền và tự chứng nhận xuất xứ cho hàng hóa.

2. Kiểm tra chứng từ tự chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa từ Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô:

Do thông tin về nhà xuất khẩu Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô chưa thể tra cứu trên cơ sở dữ liệu REX của EU, do vậy, khi làm thủ tục hải quan nhập khẩu đối với hàng hóa từ 02 vùng lãnh thổ này, cơ quan hải quan căn cứ hồ sơ hàng hóa nhập khẩu (bao gồm chứng từ tự chứng nhận xuất phát hành bởi nhà xuất khẩu tại khẩu Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô) và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) để xác định xuất xứ hàng hóa nhập khẩu.

3. Việc tra cứu mã số nhà xuất khẩu Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô:

Từ năm 2022, thông tin về nhà xuất khẩu của Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô sẽ được đăng ký trên cơ sở dữ liệu điện tử của Liên minh châu Âu. Mã số đăng ký của các nhà xuất khẩu Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô tương tự cấu trúc mã số REX (ví dụ: 2 ký tự mã quốc gia + REX+ dãy số tự nhiên đến 30 số). Cơ quan hải quan sẽ kiểm tra thông tin về nhà xuất khẩu của Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô trên cơ sở dữ liệu REX do EU thông báo. Do vậy, khi có thông báo của EU về việc tra cứu mã số REX của hàng hóa xuất khẩu từ Công quốc An-đô-ra và Cộng hòa San Ma-ri-nô, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn thực hiện sau.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương);
– Lưu: VT, GSQL (3b)
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

Link file pdf:

CV 3795.TCHQ-GSQL ngày 29.7.21 TCNXX của Andora & San Mario

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!