Hàng không thuộc PSR thì phải đáp ứng CTH hoặc RVC (40%) trở lên C/O mẫu D (Công văn 3932/GSQL-GQ4 ngày 05/12/2018)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3932/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Trả lời công văn số 1638/HQBĐ-NV đề ngày 20/11/2018 của đơn vị nêu vướng mắc liên quan đến C/O mẫu D số tham chiếu 0037617/JKB/2018, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Qua kiểm tra bản sao C/O gửi kèm hồ sơ của đơn vị thấy rằng hàng hóa có mã số HS 2515.12.10 thể hiện tiêu chí xuất xứ là “RVC 80%” có nghĩa rằng hàng hóa không thuộc quy định Điều 3 “Hàng hóa có xuất xứ thuần túy” ban hành kèm theo Phụ lục I Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016.

Hàng hóa có mã số HS 2515.12.10 không thuộc Phụ lục II Quy tắc cụ thể mặt hàng ban hành kèm theo Thông tư dẫn trên thì phải đáp ứng quy tắc xuất xứ chung là CTH hoặc RVC (40%) trở lên theo quy định tại Điều 4 Phụ lục I đề cập trên.

Trường hợp đơn vị nghi ngờ hàng hóa không thỏa mãn tiêu chí xuất xứ “RVC 80%”, đề nghị báo cáo rõ căn cứ nghi ngờ để Cục Giám sát quản lý về Hải quan có cơ sở hướng dẫn thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);

– Văn phòng TC (để biết)
– Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Nhất Kha

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!