Chứng từ chứng xác nhận vận chuyển trực tiếp C/O mẫu VC (Công văn 397/GSQL-TH ngày 25/03/2016)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 397/GSQL-TH
V/v: vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2016

 

Kính gửi: Chi nhánh Công ty TNHH Cargill Việt Nam tại Hưng Yên
(đ/c: Khu CN Phố Nối A – Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên)

Trả lời công văn số 01/2016/CCHY đến ngày 24/02/2016 của Công ty Cargill vướng mắc liên quan đến vướng mắc C/O mẫu VC, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Điều 16, phụ lục III, Thông tư 31/2015/TT-BCT quy định về việc phải nộp cho cơ quan hải quan chứng từ chứng minh hàng hóa đáp ứng, quy tắc vận chuyển trực tiếp trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của nước trung gian không phải là nước thành viên. Theo đó, trong trường hợp hàng hóa được vận chuyển nguyên container, số container, số chì không thay đổi từ khi xếp hàng lên phương tiện vận tải tại cảng xếp hàng của nước thành viên xuất khẩu đến khi nhập khẩu vào Việt Nam thì cơ quan hải quan xem xét chấp nhận chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp là vận đơn và lệnh giao hàng của hãng tàu, trong đó thể hiện số container, số chì không thay đổi. Công ty có thể tham khảo công văn số 887/TCHQ-GSQL ngày 8/02/2013 của Tổng cục Hải quan để có thông tin hướng dẫn cụ thể.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty được đơn vị biết.

(Đính kèm công văn số 887/TCHQ-GSQL)

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, TH (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Âu Anh Tuấn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!