Chấp nhận bản scan chứng từ TCNXX trong Asean (Công văn 4162/TCHQ-GSQL ngày 25/08/2021)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4162/TCHQ-GSQL
V/v chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Hải quan năm 2014 và Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính; trên cơ sở đề nghị của cơ quan có thẩm quyền cấp chứng từ chứng nhận xuất xứ của Thái Lan và Malaysia, để tạo thuận lợi thương mại trong giai đoạn dịch bệnh Covid 19, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Cơ quan hải quan chấp nhận bản scan chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D chứng từ tự chứng nhận xuất xứ mẫu D có chữ ký điện tử do người khai hải quan đính kèm trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử của cơ quan hải quan. Công chức hải quan thực hiện kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ tự chứng nhận xuất xứ trên cơ sở dữ liệu thông tin về doanh nghiệp xuất khẩu tại trang điện tử của ASEAN (http://web.awsc.asean.org), đối chiếu với chứng từ thuộc hồ sơ hải quan và kết quả kiểm tra thực tế hàng hóa (nếu có) để xử lý theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!