Người xuất khẩu và người phát hành hóa đơn cùng nước CO mẫu D 3 bên (Công văn 4282/TCHQ-GSQL ngày 01/09/2021)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4282/TCHQGSQL
V/v vướng mắc C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 01 tháng 9 năm 2021

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 1412/HQLA-GSQL đề ngày 19/8/2021 của Cục Hải quan tỉnh Long An phản ánh vướng mắc đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu được cấp C/O mẫu D, có hóa đơn thương mại được phát hành bởi công ty có trụ sở tại nước cùng với nước xuất khẩu thành viên Hiệp định ATIGA, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trường hợp trên C/O mẫu D, người xuất khẩungười phát hành hóa đơn thương mại có trụ sở tại cùng một nước thành viên thì việc đánh dấu √ vào ô “Third country invoicing” không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O. Nếu Cục Hải quan tỉnh Long An không có nghi ngờ nào khác về tính hợp lệ của C/O thì xem xét, xử lý theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Long An biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan các t
nh, thành phố;
– Lưu VT, GSQL.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!