Hs code giàn, giá phơi đồ (cây phơi đồ) bằng Inox 8302.50.00 (4548/TCHQ-TXNK ngày 12/7/2019)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4548/TCHQ-TXNK
V/v phân loại mặt hàng giàn, giá phơi đồ, quần áo

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 5563/HQHP-TXNK ngày 02/5/2019 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng về việc phân loại mặt hàng giàn, giá phơi đồ, quần áo. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/01/2018; Tham khảo Chú giải chi tiết HS.

Trên cơ sở các thông tin và tài liệu kèm theo công văn số 5563/HQHP-TXNK ngày 02/5/2019 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng, mặt hàng xem xét là các loại giàn phơi quần áo (laundry drying rack) thông minh có cấu tạo từ một thanh cố định trên tường hoặc trần kết nối với cấu kiện lắp ghép (giá treo đồ phơi) đ có thể di chuyển ra vào bằng kết cấu cơ khí hoặc lên xuống bằng kết nối dây cáp. Gồm 2 dòng sản phẩm (có hình ảnh đính kèm):

(1) CH4190 và CH4180 là loại gắn trần, chất liệu bằng thanh thép không gỉ và polycarbonate, có thể nâng hạ độ cao bằng hệ thống ròng rọc dây kéo tay, không sử dụng điện;

(2) JR4200 là loại gắn tường, chất liệu bằng thanh thép không gỉ và polycarbonate, chiều rộng có thể mở ra và thu lại, có thể gấp lại nếu không sử dụng, không sử dụng điện.

Các mặt hàng trên phù hợp phân loại thuộc nhóm 83.02, mã số 8302.50.00.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan TP. Hải Phòng biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– PTCT Nguyễn Dương Thái (để báo cáo);
– Cục K
ĐHQ (để biết);
– Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Đào Thu Hương

 

 

 

Link tải full:

CV 4548.TCHQ-TXNK ngày 12.7.19 phân loại hs code giàn giá phơi đô, quần áo 8302.50.00

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!