C/O mẫu AANZ 3 bên không thể hiện tên nước bên thứ 3 (Công văn 4796/TCHQ-GSQL ngày 17/07/2020)

 

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Đ
ộc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 4796/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Hiệp hội sữa Việt Nam

Trả lời công văn số 31/CV-HHS của Hiệp hội kiến nghị liên quan đến C/O mẫu D và C/O mẫu AANZ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về C/O mẫu D cấp thay thế: Điều 9 Phụ lục 7 Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 03/10/2016 của Bộ Công Thương (được sửa đổi, bổ sung tại các Thông tư số 10/2019/TT-BCT ngày 22/7/2019 và Thông tư số 25/2019/TT-BCT ngày 14/11/2019) quy định về việc xử lý những sai sót trên C/O, trong đó hướng dẫn về việc cấp C/O mới để thay thế cho C/O có lỗi. Trên cơ sở kết quả các phiên họp của các nước ASEAN thống nhất việc trong trường hợp cấp C/O mới thay thế C/O ban đầu bị lỗi, số tham chiếu của C/O gốc phải được đề cập trên C/O cấp mới, Tổng cục Hải quan đã ban hành các công văn hướng dẫn Cục Hải quan địa phương để thực hiện đúng cam kết.

Đề nghị Hiệp hội liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa để được hướng dẫn và trả lời cụ thể.

2. Về C/O mẫu AANZ có hóa đơn bên thứ ba phát hành: Điều 22, Phụ lục III và mục 9, Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư số 31/2015/TT-BCT ngày 24/9/2015 (sửa đổi bổ sung tại Thông tư số 07/2020/TT-BCT ngày 30/3/2020) của Bộ Công Thương quy định cụ thể về trường hợp C/O có hóa đơn bên thứ ba phát hành. Theo đó, chỉ yêu cầu tên công ty phát hành hóa đơn, không yêu cầu khai báo tên nước công ty phát hành hóa đơn. Đề nghị Hiệp hội căn cứ quy định trên để thực hiện.

Tổng cục Hải quan thông báo để Quý Hiệp hội được biết./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
– Lưu VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!