Kiểm tra chữ ký C/O mẫu E (Công văn 5022/TCHQ-GSQL ngày 30/07/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5022/TCHQ-GSQL
V/v xác minh chữ ký C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua theo dõi việc xác minh chữ ký trên C/O mẫu E thời gian qua và căn cứ vào quy định tại tiết c, khoản 6, Điều 15 Thông tư số 38//TT-BTC ngày 20/4/2020, Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện thống nhất như sau:

1. Đối với các trường hợp qua kiểm tra, đối chiếu chữ ký trên C/O có sai khác nhỏ so với chữ ký mẫu đã được Tổng cục Hải quan thông báo và qua tra cứu trên trang web http://origin.customs.gov.cn hoặc http://check.ccpiteco.net nếu các thông tin trên trang web bao gồm: người xuất khẩu, đích đến, số hóa đơn, cơ quan cấp, mã số HS, ngày cấp… phù hợp với các thông tin trên C/O, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố căn cứ vào thực tế hồ sơ của lô hàng nhập khẩu để xem xét chấp nhận C/O mẫu E;

2. Đối với các trường hợp qua kiểm tra, đối chiếu chữ ký trên C/O mẫu E không có trong danh sách mẫu dấu chữ ký đã được Tổng cục Hải quan thông báo và qua tra cứu trên trang web http://origin.customs.gov.cn hoặc http://check.ccpiteco.net nếu các thông tin trên trang web bao gồm: người xuất khẩu, đích đến, số hóa đơn, cơ quan cấp, mã số HS, ngày cấp… phù hợp với các thông tin trên C/O, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh thành phố gửi về Tổng cục Hải quan (qua cục Giám sát quản lý) để

tiến hành xác minh theo quy định.

3. Đối với các trường hợp qua kiểm tra, đối chiếu chữ ký trên C/O mẫu E không có trong danh sách mẫu dấu chữ ký đã được Tổng cục Hải quan thông báo và qua tra cứu trên trang web http://origin.customs.gov.cn hoặc http://check.ccpiteco.net không có thông tin về C/O, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh thành phố thực hiện từ chối theo quy định.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu
: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!