Trường hợp thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam 4.11 EVFTA (Công văn 5079/TCHQ-GSQL ngày 31/07/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5079/TCHQ-GSQL
V/v triển khai thực hiện Điều 4.11 Hiệp định EVFTA

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Ngày 08/6/2020, Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 đã ban hành Nghị quyết số 102/2020/QH14 phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (sau đây gọi là Hiệp định EVFTA). Theo đó, Hiệp định này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/8/2020. Triển khai thực hiện Hiệp định EVFTA và Nghị quyết số 102/2020/QH14, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện quy định tại Điều 4.11 Hiệp định EVFTA theo đúng quy định tại Nghị quyết số 102/2020/QH14 dẫn trên. Theo đó, quy định về người khai hải quan đối với trường hợp thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam được thực hiện như sau:

Trường hợp thương nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam thì việc khai hải quan được thực hiện bởi đại lý làm thủ tục hải quan hoặc người đại diện cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có tên trên Giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Vụ HTQT – BTC (p/h);
– Phòng TM và Công nghiệp Việt Nam (VCCI);
– Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam (EuroCharm) (đ/c: 5B đường Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh);
– Báo Hải quan (để đăng 
trên Cổng Thông tin VTIP);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!