Chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp CPTPP (Công văn 556/TCHQ-GSQL ngày 22/01/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 556/TCHQ-GSQL
V/v chứng từ chứng minh về vận tải trong Hiệp định CTPPP

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được một số phản ánh vướng mắc của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố và doanh nghiệp liên quan đến chứng từ chứng minh đối với trường hợp hàng hóa nhập khẩu được vận chuyển qua lãnh thổ của một hay nhiều nước không phải là thành viên của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP).

Căn cứ Điều 6, Luật Điều ước quốc tế số 108/2016/QH13 này 9/4/2016 và Điều 5, Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

Căn cứ điểm b, khoản 2, Điều 3.18 và điểm d, khoản 1, Điều 3.24 của Hiệp định CPTPP;

Căn cứ điểm 7, khoản 4, Điều 1, Thông tư số 62/2019/TT-BTC;

Trên cơ sở ý kiến của Bộ Công Thương tại công văn số 9791/BCT-XNK ngày 20/12/2019, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Điểm d, khoản 1, Điều 3.24 của Hiệp định CPTPP về nghĩa vụ liên quan đến nhập khẩu quy định: “cung cấp tài liệu có liên quan, như chứng từ vận tải và trong trường hợp lưu trữ, chứng từ lưu trữ hoặc chứng từ hải quan trong trường hợp một Bên yêu cầu chứng minh các quy định tại Điều 3.18 Quá cảnh và chuyển tải đã được đáp ứng”.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một hay nhiều nước không phải thành viên của Hiệp định CPTPP nhưng hàng hóa không phải lưu kho tại nước không thành viên thì người khai hải quan cung cấp chứng từ vận tải cho cơ quan hải quan để chứng minh hàng hóa đảm bảo nguyên trạng về xuất xứ trong quá trình vận chuyển. Trường hợp hàng hóa được vận chuyển qua lãnh thổ của một hay nhiều nước không phải thành viên của Hiệp định CPTPP và hàng hóa được lưu kho tại nước không thành viên thì người khai hải quan nộp chứng từ lưu giữ hoặc chứng từ hải quan để chứng minh hàng hóa đảm bảo nguyên trạng về xuất xứ trong quá trình vận chuyn.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị thực hiện thống nhất./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
– TCT Nguyễn Văn Cẩn (để b/c);

– Lưu VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

                                 Mai Xuân Thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!