Công văn 598/GSQL-GQ4 ngày 24/03/2017 khai báo thông tin tại ô số 3 của C/O mẫu JV

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL V HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 598/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên SMC PNEUMATICS (Việt Nam) tại Hà Nội.
(Tầng 4, Tòa nhà Á Long, Lô A2 CN8, Cụm CN Từ Liêm, P. Phương Canh, Q. Nam Từ Liêm, TP, Hà Nội)

Cục Giám sát quản lý về Hải quan nhận được công văn số 2017/CV2 SMC ngày 14/3/2017 của Công ty TNHH một thành viên SMC PNEUMATICS (Việt Nam) tại Hà Nội về vướng mắc liên quan đến khai báo thông tin tại ô số 3 trên C/O mẫu JV, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Phụ lục 4 (C/O mẫu JV) Thông tư số 10/2009/TT-BCT ngày 18/5/2009 của Bộ Công Thương, nếu có thông tin tại thời điểm xin cấp C/O thì khai báo thông tin vào ô số 3 của C/O mẫu JV. Trường hợp chưa có thông tin tại thời điểm xin cấp C/O thì các nước thành viên có thể linh hoạt thực hiện việc khai báo thông tin tại ô số 3 của C/O. Việc thông tin cảng dỡ hàng, ngày giao hàng, tên tàu hoặc s hiệu chuyến bay trên C/O khác với thông tin trên vận đơn, cơ quan hải quan căn cứ giải trình của doanh nghiệp và thông tin trên các chứng từ trong hồ sơ hải quan để xác định tính hợp lệ của C/O.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– L
ưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

                                       Nguyễn Nhất Kha

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!