EVFTA 3 bên và xác nhận chuyển tải EVFTA (Công văn 6085/TCHQ-GSQL ngày 16/09/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
——————–

Số: 6085/TCHQ-GSQL
V/v chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo EVFTA

Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2020

 

Kính gửi: Công ty Moet Hennessy
(Đ/c: Tòa nhà Opera View, Tầng 4, 161 Đồng Khởi, Q.1, Tp Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số MHVD/2020/CV-08 của Công ty nêu kiến nghị liên quan đến chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam – Liên minh châu Âu (EVFTA), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về chứng từ tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa (nêu tại mục 1 công văn số MHVD):

Tổng cục Hải quan đã ban hành công văn số 5575/TCHQ-GSQL ngày 21/8/2020 thông báo về việc EU áp dụng cơ chế chứng nhận xuất xứ theo quy định tại khoản 1(c), Điều 15, Nghị định thư 1 của Hiệp định EVFTA, cụ thể là tự chứng nhận xuất xứ theo hệ thống REX (Registered Exporter System). Quy định này được hướng dẫn tại khoản 1 (c), Điều 19, Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định EVFTA.

Đề nghị Công ty liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan, nơi làm thủ tục hải quan cho các lô hàng để được hướng dẫn và trả lời cụ thể.

2. Về chứng từ chứng minh hàng hóa không thay đổi xuất xứ khi quá cảnh qua nước không phải thành viên (nêu tại mục 2 công văn số MHVD):

Khoản 4, Điều 17, Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định về chứng từ mà người khai cung cấp cho cơ quan hải quan để chứng minh hàng hóa không thay đổi xuất xứ khi quá cảnh qua nước không thành viên. Đề nghị Công ty căn cứ hướng dẫn tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT để thực hiện đúng quy định.

Đối với từng trường hợp cụ thể, căn cứ trên chứng từ thuộc hồ sơ hải quan mà người khai hải quan cung cấp, cơ quan hải quan sẽ xác định hàng hóa có đáp ứng điều kiện giữ nguyên được xuất xứ ban đầu quy định tại Điều 17 Thông tư số 11/2020/TT-BCT hay không.

Trường hợp Công ty gặp vướng mắc đối với quy định dẫn trên thì đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Công Thương, cơ quan chủ trì ban hành Thông tư số 11/2020/TT-BCT .

3. Về hóa đơn thương mại được phát hành bởi người xuất khẩu của nước không phải thành viên (nêu tại mục 3 công văn số MHVD):

Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 11/2020/TT-BCT quy định nhà xuất khẩu tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên hóa đơn, phiếu giao hàng hoặc chứng từ thương mại khác có đủ thông tin về hàng hóa, bằng cách đánh máy, đóng dấu hoặc in nội dung lời văn khai báo xuất xứ hàng hóa trên chứng từ.

Khoản 5, Điều 3, Thông tư số 11 quy định nhà xuất khẩu là cá nhân, tổ chức có trụ sở đặt tại Nước thành viên xuất khẩu, xuất khẩu hàng hóa sang Nước thành viên khác, có khả năng chứng minh được xuất xứ của hàng hóa. Nhà xuất khẩu có thể là nhà sản xuất hoặc người thực hiện thủ tục xuất khẩu. Nhà xuất khẩu không nhất thiết là người bán hàng mà phát hành hóa đơn cho lô hàng (hóa đơn bên thứ ba). Người bán hàng được phép đặt trụ sở tại lãnh thổ của nước không phải thành viên EVFTA.

Đề nghị Công ty căn cứ các hướng dẫn nêu trên để thực hiện đúng quy định.

4. Vướng mắc thời điểm nộp CTCNXX khi chưa ban hành Nghị định về biểu thuế nhập khẩu ưu đãi thực hiện Hiệp định EVFTA (nêu tại mục 4, 5 công văn số MHVD):

– Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định EVFTA thực hiện theo quy định tại Điều 7, Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018.

Trường hợp chưa có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan thì người nhập khẩu khai báo chậm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trên tờ khai hải quan điện tử.

Trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19): thực hiện theo quy định tại Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 hướng dẫn thời hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ, hình thức nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu.

– Hiện nay Chính phủ chưa ban hành Nghị định hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu, xuất khẩu trong Hiệp định EVFTA. Đối với các tờ khai hải quan nhập khẩu đăng ký từ ngày 01/8/2020, trường hợp người khai hải quan có chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để nộp cho cơ quan hải quan, người khai hải quan khai thông tin về chứng từ chứng nhận xuất xứ trên tờ khai hải quan theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài Cơ quan hải quan thực hiện tiếp nhận theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– PTCT Mai Xuân Thành (để b/cáo);
– Lưu: VT, GSQL (30).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

Link tải file pdf:

CV 6085.TCHQ-GSQL ngày 16.9.20 TCNXX EVFTA, hóa đơn bên thứ 3, KHÔNG THAY ĐỔI XUẤT XỨ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!