C/O mẫu JV cấp sau (Công văn 6315/TCHQ-GSQL ngày 26/10/2018)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6315/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc CO mẫu JV

Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Hoa.
(Địa chỉ: Thôn Ngọc Đà, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 9869/VPCP-ĐMDN ngày 10/10/2018 của Văn phòng chính phủ gửi kèm theo văn bản kiến nghị của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Nhật Hoa về việc hướng dẫn vướng mắc C/O form JV cấp sau, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1/ Điểm c, khoản 2.3 công văn số 8382/TCHQ-GSQL ngày 25/12/2017 của Tổng cục Hải quan gửi Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đã nêu “Theo hướng dẫn khai báo thông tin thì các trường hợp hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành, C/O giáp lưng, C/O cấp sau,… khai báo bằng cách đánh dấu trên ô tương ứng (hoặc khai báo dòng chữ “issued retroactively” đối với C/O cấp sau trong một số mẫu C/O).”

2/ Đối với việc thể hiện cấp sau của C/O mẫu JV: Trong quá trình thực thi Hiệp định VJEPA nhằm tạo thuận lợi thương mại thì việc C/O mẫu JV được cấp sau ngày giao hàng và trong khoảng thời gian 03 ngày lấy ngày giao hàng làm mốc tính, có thể hiện “Issued Retroactively” vẫn được chấp nhận.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty được biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Văn phòng Chính phủ (để b/c);
– Cục hải quan TP Hải Phòng (để t/h);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!