Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử (Công văn 6505/TCHQ-GSQL ngày 07/10/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6505/TCHQ-GSQL
V/v Thái Lan thông báo cấp C/O mẫu D sử dụng con dấu và chữ ký điện tử

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Căn cứ quy định Thông tư số 19/2020/TT-BCT ngày 14/8/2020 của Bộ Công Thương về sửa đổi, bổ sung các Thông tư quy định thực hiện quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin về C/O mẫu D trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền Thái Lan cấp như sau:

Cơ quan có thẩm quyền của Thái Lan thông báo về việc cấp C/O mẫu D có mẫu dấu và chữ ký điện tử kể từ ngày 20/9/2020. Kiểm tra thông tin về C/O tại trang thông tin điện tử: http://verify.dft.go.th.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tỉnh, thành phố để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Cục CNTT và TKHQ (để phối hợp);
– Cục KTSTQ (để phối hợp);
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!