Link tra cứu C/O mẫu VC (Công văn 6778/TCHQ-GSQL ngày 21/10/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6778/TCHQ-GSQL
V/v Chi Lê thông báo trang thông tin điện t để tra cứu C/O

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2020

 

Kính gi: Cục Hải quan các tnh, thành phố.

Căn cứ Thông tư số 47/2020/TT-BTC ngày 27/5/2020 của Bộ Tài chính quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (Covid-19); trên cơ sở công hàm số 128/20 ngày 10/7/2020 của Đại sứ quán Chi Lê tại Hà Nội về việc thông báo trang thông tin điện t để tra cứu C/O, Tổng cục Hải quan hướng dẫn các đơn vị kiểm tra thông tin về C/O trên trang thông tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền Chi Lê cấp như sau:

Đại sứ quán Chi Lê tại Hà Nội cung cấp trang website tham khảo:

http://web.sofofa.cl/certificaciondeorigen/consulta-certificados-de-ogiden-aduanas-de-destino/

Hiện tại trang web đã được sử dụng đ tham khảo sẽ vẫn duy trì hoạt động đến ngày 30/11/2020.

Tổng cục Hải quan thông báo Cục Hải quan các tnh, thành phố để thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
 Cục CNTT và TKHO;

– Cục KTSTQ;
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!