Cấp số tờ khai hải quan giấy hàng bưu chính, chuyển phát nhanh (công văn 6932/TCHQ-GSQL ngày 05/11/2019)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6932/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thực hiện Thông tư 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2019

 

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành ph

Thực hiện Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc liên quan đến việc chia nhóm hàng hóa và cấp số tờ khai hải quan giấy. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhóm 1 (gửi qua dịch vụ bưu chính) và hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nhóm 2 (gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh) bao gồm cả hàng hóa được miễn kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

2. Về việc cấp số tờ khai hải quan giấy đối với hàng hóa nhóm 2 (gửi qua dịch vụ bưu chính) và hàng hóa nhóm 3 (gửi qua dịch vụ chuyển phát nhanh):

Để đảm bảo thực hiện thống nhất trên toàn quốc, số tờ khai là duy nhất trên toàn quốc, cập nhật trên hệ thống, thuận tiện cho việc quản lý và theo dõi, việc đăng ký tờ khai hải quan giấy thực hiện như sau:

– Công chức hải quan sử dụng chức năng “Cấp số tờ khai hải quan giấy” trên Hệ thống e-Customs để lấy số tờ khai. Hệ thống tự động cấp số tờ khai, số tờ khai là duy nhất trên toàn quốc bắt đầu bằng số 97.

– Căn cứ vào số tờ khai do Hệ thống cấp, công chức tiếp nhận ghi số tờ khai, ngày giờ đăng ký tờ khai vào ô số tờ khai; ký tên đóng dấu công chức vào ô “Công chức đăng ký tờ khai” trên tờ khai hải quan.

– Trường hợp Hệ thống gặp sự cố: Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai mở sổ theo dõi việc cấp số tờ khai giấy khi Hệ thống gặp sự cố đảm bảo 12 ký tự theo nguyên tắc sau: 98, mã Chi cục (04 ký tự), năm đăng ký (02 ký tự), số thứ tự tờ khai (04 ký tự số)Số tờ khai được cấp theo từng năm, hết năm, số tờ khai được cấp lại từ số tờ khai đầu. Sau khi Hệ thống hoạt động trở lại, cập nhật các thông tin tờ khai, kết quả phân luồng, hình thức, mức độ kiểm tra, quyết định thông quan/giải phóng hàng/đưa hàng về bảo quản/chuyển cửa khẩu vào Hệ thống.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Văn phòng TC (để biết);
– Cục CNTT&TKHQ (để phối hợp);
– Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!