Kiểm tra chất lượng xe nâng tay 8427 (Công văn 7391/TCHQ-GSQL ngày 20/11/2020 =)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7391/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục KTCL mặt hàng xe nâng sử dụng hoàn toàn bằng tay

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi.

Trả lời công văn số 1339/HQQNg-NV ngày 22/10/2020 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi về thủ tục kiểm tra chất lượng mặt hàng xe nâng không dùng động cơ, sử dụng hoàn toàn bằng tay, mã HS 8427.90.00, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại mục I.C.1 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/7/2018 của Bộ Giao thông vận tải quy định danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải (Thông tư 41) thì mặt hàng xe nâng mã HS 84.27, thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ, phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy trước khi thông quan.

Theo quy định tại mục VII.71 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 41, mặt hàng xe nâng hạ xếp tầng hàng bằng cơ cấu càng nâng; các loại xe công xưởng khác có lắp thiết bị nâng hạ hoặc xếp hàng (không tham gia giao thông đường bộ), mã HS 84.27, thuộc trường hợp phải chứng nhận hoặc công bố hợp chuẩn, hợp quy sau khi thông quan và trước khi đưa ra thị trường.

Mặt khác, ngày 19/11/2019, Bộ Giao thông vận tải có công văn số 10988/BGTVT-KHCN gửi Tổng cục Hải quan trả lời các vướng mắc thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Giao thông vận tải, trong đó có vướng mắc liên quan đến mặt hàng xe nâng. Theo đó, tại mục A.4.4.a của công văn số 10988/BGTVT-KHCN đã được hướng dẫn như sau: “Theo quy định tại các văn bản QPPL hiện hành và văn bản giao nhiệm vụ của Chính phủ, Bộ GTVT chịu trách nhiệm quản lý chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với sản phẩm xe nâng (không phân biệt mục đích sử dụng) trong hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu”.

Theo quy định tại Thông tư 41 và hướng dẫn nêu trên của Bộ Giao thông vận tải thì tất cả các mặt hàng xe nâng mã HS 84.27, không phân biệt mục đích sử dụng đều thuộc đối tượng phải kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo quy định tại Thông tư 41.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!