Web REX thiếu hs code nhà xuất khẩu hoặc ngày hết hiệu lực của mã REX (Công văn 8064/TCHQ-GSQL ngày 24/12/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 8064/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc EVFTA

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hải Phòng.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 454-1963/BEHN CN đề ngày 19/11/2020 của Công ty Behn Meyer phản ánh về việc từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA). Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Thông tin khai báo tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa:

– Qua kiểm tra thông tin mã số REX của nhà xuất khẩu EU tại bản chụp hóa đơn thương mại do Công ty cung cấp và tra cứu trên Hệ thống điện tử của Liên minh châu Âu thì mã số DEREX71500076 có giá trị từ 07/12/2017 và đang còn hiệu lực.

– Việc kiểm tra người xuất khẩu có mã số REX đã được Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện tại công văn số 6464/TCHQ-GSQL ngày 5/10/2020 và công văn số 7735/TCHQ-GSQL ngày 08/12/2020. Theo đó, trường hợp nhà xuất khẩu không đồng ý phổ biến thông tin chi tiết về doanh nghiệp hay hàng hóa thì trên trang điện tử của cơ quan có thẩm quyền của EU sẽ không có thông tin chi tiết về hàng hóa và ngày hết hạn hiệu lực của mã số REX.

Do vậy, việc thiếu thông tin về hàng hóa hoặc ngày hết hiệu lực của mã số REX trên trang điện tử của cơ quan có thẩm quyền EU không phải là căn cứ từ chối chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa.

2. Yêu cầu Cục Hải quan TP Hải Phòng tổ chức hướng dẫn công chức hải quan kiểm tra xác định xuất xứ hàng hóa đúng quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BCT ngày 15/6/2020 của Bộ Công Thương, các quy định có liên quan và hướng dẫn của Tổng cục Hải quan tại công văn số 6464/TCHQ-GSQL ngày 5/1/2020 và công văn số 7735/TCHQ-GSQL ngày 08/12/2020.

Tổng cục Hải quan thông báo để đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– PTCT Mai Xuân Thành;
– Công ty TNHH Behn Meyer Việt Nam tại Bắc Ninh;
(Đ/c: số 14, đường 11, KCN, đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh)
– Lưu: VT, GSQL (4b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC GSQL VỀ HQ

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

Link tải file pdf:

CV 8064.TCHQ-GSQL ngày 24.12.20 kiểm tra mã REX (ko có thông người XK…. vẫn ok)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!