Người xuất khẩu và người phát hành hóa đơn cùng nước C/O mẫu D 3 bên (Công văn 997/TCHQ-GSQL ngày 20/02/2017)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 997/TCHQ-GSQL
V/v C/O mẫu D có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2017

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Trên cơ sở kết quả Phiên họp Tiểu ban Quy tắc xuất xứ ASEAN lần thứ 22, các nước thành viên ASEAN đã thống nhất về cách hiểu trường hợp C/O có hóa đơn thương mại do bên thứ ba phát hành theo quy tắc xuất xứ trong khuôn khổ Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

1. Đối với các C/O mẫu D được cấp kể từ ngày 1/11/2016, trường hợp người sản xuất và công ty phát hành hóa đơn có trụ sở cùng một quốc gia thì không phải đánh dấu vào mục “hóa đơn bên thứ ba” trên ô số 13. Số và ngày tháng hóa đơn thương mại, tên công ty phát hành hóa đơn phải được khai báo trên C/O.

2. Đối với các C/O mẫu D được cấp trước ngày 1/11/2016, thực hiện theo hướng dẫn tại Điểm 1, công văn số 4573/TCHQ-GSQL ngày 31/7/2009 về cách hiểu đối với trường hợp hóa đơn nước thứ ba. Trường hp gặp vướng mắc liên quan đến tính hợp lệ của các C/O mẫu D được cấp không đúng quy định tại công văn số 4573/TCHQ-GSQL, đề nghị gửi báo cáo lên Tổng cục Hải quan để được hướng dẫn.

3. Đối với các C/O mẫu D hóa đơn bán hàng được phát hành bởi một công ty có trụ sở tại một nước thứ ba không phải là Nước thành viên hoặc bởi một nhà xuất khẩu ASEAN đại diện cho công ty đó, thực hiện theo đúng quy định tại Điều 23, Phụ lục 7, Thông tư số 22/2016/TT-BCT ngày 3/10/2016.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để các đơn vị thực hiện thống nhất./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, GSQL (3 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!