Xác nhận chuyển tải C/O mẫu E (công văn 1401/GSQL-GQ4 ngày 3/5/2019)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1401/GSQL-GQ4
V/v vướng mắc C/O mẫu E

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Robot.
(Đ/c: 247 Điện Biên Phủ, Phường 15, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh)

Trả lời công văn số VRB04/2019 ngày 19/4/2019 của Công ty Cổ phần Giáo dục Việt Robot về vướng mắc chứng từ chứng minh vận tải trực tiếp, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Về điều kiện vận tải trực tiếp, đề nghị Công ty căn cứ quy định tại Điều 18 Thông tư 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để thực hiện.

Cục Giám sát quản lý về Hải quan trả lời để Công ty biết./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, GQ4 (3b)
.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!