Hướng dẫn loại hình B11, loại hình B13 và A41 (công văn 1648/HQTPHCM-GSQL ngày 25/06/2021)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1648/HQTPHCM-GSQL
V/v hướng dẫn sử dụng mã loại hình

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2021

 

Kính gửi: Công ty cổ phần BT International
Đ/c: 149C đường Trương Định, Phường 9, Quận 3, TP. HCM

Phúc đáp văn bản số 18062021-01/CV-XKD của Quý Công ty về việc nêu tại trích yếu, Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 48 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/4/2018 của Chính phủ;

Căn cứ Điều 34 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật thuế xuất khu, thuế nhập khẩu, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan.

Trường hợp công ty trực tiếp nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, sau đó công ty xuất kinh doanh chính mặt hàng này sang nước thứ 3 thì sử dụng mã loại hình B13.

Trường hợp công ty mua hàng hóa có nguồn gốc nhập khẩu từ nhà cung cấp trong nước đ xuất kinh doanh ra nước ngoài thì sử dụng mã loại hình B11.

Ngoài ra, đối với mã loại hình A11, tại Quyết định số 1357/QĐ-TCHQ ngày 18/5/2021 của Tổng cục Hải quan có quy định:

“Riêng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nhập khẩu theo giấy chứng nhận đăng ký quyền nhập khẩu sử dụng mã loại hình A41 để làm thủ tục nhập khẩu.”

Đề nghị Quý công ty lưu ý khai báo mã loại hình tờ khai nhập khẩu theo đúng quy định.

Trên đây là ý kiến của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để Quý công ty biết và tham khảo thực hiện.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Đ/c Cục trưởng (để b/c);
– Phòng CNTT (để đăng web);
– Lưu: VT, GSQL(2b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hữu Nghiệp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!