Tro bay không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu (công văn 2384/TCMT-QLCT ngày 29/07/2020)

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2384/TCMT-QLCT
V/v chính sách quản lý tro bay phát sinh từ nhà máy nhiệt điện

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2020

 

Kính gửi: Tổng cục Hải quan

Phúc đáp Công văn số 4562/TCHQ-GSQL ngày 07 tháng 7 năm 2020 của quý Tổng cục về việc chính sách quản lý tro bay, Tổng cục Môi trường có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 thì Việt Nam cấm nhập cảnh, quá cảnh chất thải từ nước ngoài dưới mọi hình thức.

2. Mặt khác, tro bay không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu theo quy định tại Quyết định số 73/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định về danh mục phế liệu được phép nhập khẩu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất.

3. Ngoài ra, các quy định về quản lý đối với tro bay nêu tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường cũng như các nội dung nêu tại Quyết định số 452/QĐ-TTg ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án đẩy mạnh xử lý, sử dụng tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, nhà máy hóa chất, phân bón làm nguyên liệu sản xuất vật liệu xây dựng và trong các công trình xây dựng chỉ quy định đối với đối tượng là tro bay, tro, xỉ, thạch cao phát sinh trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Môi trường gửi quý Tổng cục xem xét, nghiên cứu./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– TTr Võ Tuấn Nhân (để báo cáo);
– TCT Nguyễn Văn Tài (để báo cáo);
– Lưu: VT, QLCT.Th.7.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thượng Hiền

 

Link tải về:

CV 5347.TCHQ-GSQL ngày 13.8.20 TRO BAY CẤM NK (2)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!