Thông tin trên ô số 3 của các FTAs (công văn 414/TCHQ-GSQL ngày 17/1/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 414/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về ô số 3 trên các mẫu C/O

Hà Nội, ngày 17 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh vướng mắc của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố và doanh nghiệp về vướng mắc liên quan đến ô số 3 trên các mẫu C/O. Theo đó thông tin trên ô số 3 của C/O không giống với thông tin tại các chứng từ vận tải, ví dụ: thông tin tại cảng xếp hàng và dỡ hàng, ngày tàu chạy trên ô số 3 không giống với thông tin tại vận đơn, giấy phép rời cảng…. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo quy định tại các Thông tư, Quyết định nội luật hóa các cam kết quốc tế các FTAs, tại hướng dẫn mặt sau các mẫu C/O, thông tin trên ô số 3 chỉ là thông tin dự kiến (as far as known), do đó sự khác biệt giữa thông tin tại ô số 3 vi thông tin tại vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của C/O. Đ nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố xem xét chấp nhận C/O trong trường hp các thông tin khác của C/O phù hợp với hồ sơ và các quy định của pháp luật liên quan và không có nghi ngờ khác về tính hợp lệ của C/O.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!