Quản lý đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất (công văn 4307/TCHQ-GSQL ngày 28/06/2019)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4307/TCHQ-GSQL
V/v tăng cường quản lý hoạt động tạm nhập tái xuất

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Nhằm tăng cường công tác quản lý đối với hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Chi cục trực thuộc thực hiện thống nhất như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa tạm nhập tái xuất theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ, Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20/04/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP; Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn liên quan của Tổng cục Hải quan kể từ khi hàng hóa tạm nhập vào Việt Nam cho đến khi tái xuất ra khỏi lãnh thổ Việt Nam và trong quá trình vận chuyển hàng hóa từ nơi lưu giữ hàng hóa tạm nhập đến cửa khẩu tái xuất, đảm bảo công tác quản lý hải quan đối với hoạt động tạm nhập tái xuất; kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm.

2. Hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu phụ, đường mòn, lối mở biên giới tại các địa bàn biên giới thực hiện đúng theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21/12/2014, Nghị định số 14/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018, Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ. Theo đó, hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất được tạm nhập, tái xuất qua các cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính. Việc tái xuất hàng hóa qua các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới chỉ được thực hiện tại các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới trong khu kinh tế cửa khẩu và cửa khẩu phụ ngoài khu kinh tế cửa khẩu đã có đầy đủ cơ quan kiểm soát chuyên ngành theo quy định và cơ sở kỹ thuật bảo đảm quản lý nhà nước và các cửa khẩu phụ, lối mở biên giới này phải được Ủy ban nhân dân tỉnh biên giới công bố đủ điều kiện tái xuất hàng hóa.

3. Chỉ được thực hiện việc tập kết, kiểm tra sang tải hàng hóa ở biên giới tại các địa điểm đã được Tổng cục Hải quan quyết định thành lập hoặc công nhận; quản lý giám sát hàng hóa đưa vào, đưa ra địa điểm theo đúng quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015, Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/04/2018 của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan bảo đảm hàng hóa tạm nhập tái xuất được kiểm tra, giám sát chặt chẽ từ khi tạm nhập đến khi thực tái xuất đúng quy định, không để thẩm lậu vào nội địa.

4. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin với các lực lượng Công an, Bộ Đội Biên phòng, Cảnh sát Biển về giám sát, quản lý đối với hàng tạm nhập, tái xuất, bảo đảm các lô hàng tạm nhập đều phải tái xuất, không thẩm lậu vào nội địa.

5. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tạm nhập tái xuất trong năm 2018 và 6 tháng đầu năm 2019 (tăng, giảm, biến động đột biến về mặt hàng, số lượng…), đề xuất (nếu có) và gửi về Tổng cục (qua Cục Giám sát quản lý) trước ngày 15/07/2019.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị được biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trư
ng Vũ Thị Mai (để báo cáo);
– Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Cục ĐTCBL, Cục GSQL (để thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!