Tra cứu Giấy phép nhập khẩu thuốc BVTV trên 1 cửa quốc gia (công văn 4517/TCHQ-CNTT ngày 10/07/2019)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 4517/TCHQ-CNTT
V/v triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia.

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2019

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Căn cứ theo công văn thông báo số 1454/BVTV-VP ngày 10/6/2019 của Cục Bảo vệ thực vật – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc triển khai thực hiện chính thức Cơ chế một cửa quốc gia dự kiến từ ngày 15/6/2019 đối với thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật (đính kèm), qua trao đổi và thống nhất với Cục Bảo vệ thực vật, Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

K từ ngày 10/7/2019 thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật sẽ triển khai chính thức trên phạm vi toàn quốc thông qua Cơ chế một cửa quốc gia.

Tổng cục Hải quan đề nghị các Cục Hải quan tỉnh, thành phố:

– Phân quyền sử dụng chức năng tra cứu Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật trên Hệ thống Xử lý điện tử hải quan (E-Customs) cho cán bộ hải quan;

– Yêu cầu cán bộ hải quan tại các chi cục truy cập hệ thống Thông quan điện tử tập trung (E-Customs) để tra cứu, khai thác Giấy phép nhập khẩu thuốc bảo vệ thực vật và không yêu cầu doanh nghiệp phải nộp bản giấy đối với giấy phép đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia khi làm thủ tục hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết để phối hợp thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Cục GSQL (để phối hợp);
– Lưu: VT, CNTT (2b
).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Công Bình

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!