Hs code trên C/O mẫu D khác hs code kết quả phân tích phân loại (công văn 5179/TCHQ-GSQL ngày 7/8/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TNG CỤC HI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5179/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc C/O

Hà Nội, ngày 07 tháng 8 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan tnh Bình Dương.

Tr lời công văn số 2077/HQBD-GSQL đề ngày 21/7/2020 của Cục Hải quan tnh Bình Dương nêu vướng mc liên quan đến C/O mẫu D s tham chiếu PP-202004-CCF-5409-H-010568, Tổng cục Hi quan có ý kiến như sau:

Hàng hóa khai báo trên C/O đáp ứng quy tc xuất xứ Giá trị hàm lượng khu vực RVC (100%). Theo đó, với mã số HS theo kết quả phân tích phân loại, hàng hóa vẫn thỏa mãn tiêu chí xuất xứ.

Kết qu kiểm hóa xác định công ty khai báo đúng tên hàng. Trường hợp không có nghi ngờ về khai báo tiêu chí xuất xứ RVC 100% và các thông tin trên C/O, đề nghị Cục Hi quan tnh Bình Dương căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 62/2019/TT-BTC ngày 05/9/2019 để xử lý vụ việc theo quy định.

Tổng cục Hải quan trả lời để đơn vị biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, 
GSQL. (3b)

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯNG CỤC GSQL VỀ HQ
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!