Đính kèm hồ sơ hải quan lên Hệ thống V5 (công văn 5346/TCHQ-GSQL ngày 13/9/2018)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC 
HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5346/TCHQGSQL
V/v gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua Hệ thống

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2018

 

Kính gửi:

– Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố;
– Cục Công nghệ thông tin và Thống kê hải quan.

Qua theo dõi rà soát các tờ khai hải quan đã được xử lý trên Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan trong thời gian kể từ khi Thông tư số 39/2018/TT- BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính có hiệu lực (từ ngày 05/6/2018) đến nay, Tổng cục Hải quan thấy nhiều trường hợp người khai hải quan không gửi kèm các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua hệ thống cho cơ quan hải quan theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư này, nhưng vẫn được công chức hải quan xử lý thông quan, dẫn đến các bộ phận nghiệp vụ khác tại Chi cục, Cục Hải quan và Tổng cục Hải quan không có cơ sở để kiểm tra đối chiếu thông tin khai hải quan với bộ chứng từ thuộc hồ sơ hải quan sau khi hàng hóa được thông quan, đặc biệt là các tờ khai được phân luồng xanh.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan tại Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 8, triển khai công tác tháng 9/2018 của Tổng cục Hải quan (theo thông báo số 5233/TB-TCHQ ngày 7/9/2018); Đ kịp thời chấn chỉnh công tác nghiệp vụ của công chức hải quan, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện nội dung sau.

1. Cục CNTT&TKHQ xây dựng bổ sung chức năng yêu cầu người khai hải quan gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan quy định tại Điều 16 Thông tư 38/2015/TT-BTC (được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC) qua Hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan (E-Customs). Trường hợp người khai hải quan không gửi thì Hệ thống không tiếp nhận tờ khai hải quan.

Thời hạn hoàn thành trước ngày 15/9/2018

2. Cục Hải quan chỉ đạo các Chi cục Hải quan thực hiện nội dung sau.

a) Thực hiện đúng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 18 Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính, khi kiểm tra hồ sơ hải quan, công chức hải quan kiểm tra kiểm tra đối chiếu thông tin khai trên tờ khai hải quan với các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan gửi qua hệ thống, không yêu cầu người khai hải quan phải nộp chứng từ bản giấy, trường hợp chưa gửi qua Hệ thống thì yêu cầu người khai hải quan gửi lại thông qua nghiệp vụ IDA01.

Trong thời gian chờ Cục CNTT & TKHQ xây dựng chức năng trên Hệ thống, đối với các tờ khai hải quan luồng xanh, đầu giờ làm việc của ngày kế tiếp ngày thông quan, Chi cục Hải quan phân công công chức kiểm tra trên Hệ thống nếu phát hiện người khai hải quan chưa gửi kèm các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan hoặc gửi chưa đầy đủ theo quy định thì yêu cầu người khai hải quan gửi bổ sung chứng từ qua Hệ thống.

b) Rà soát lại các tờ khai hải quan đã được thông quan, giải phóng hàng hoặc đưa hàng về bảo quản nếu người khai hải quan chưa gửi kèm các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan thì Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai thông báo và yêu cầu người khai gửi bổ sung các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan qua hệ thống.

Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và xử lý cán bộ công chức nếu không thực hiện đúng quy định./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Nguyễn Văn 
Cẩn (để báo cáo);
– Lưu: VT, GSQL (5b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Link tải về:

CV 5346.TCHQ-GSQL ngày 13.9.18 đính kèm chứng từ V5

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!