Đính kèm hồ sơ hải quan lên hệ thống V5 (công văn 5459/TCHQ-GSQL ngày 19/9/2018)

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5459/TCHQ-GSQL
V/v gửi các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hi quan các tnh, thành phố.

Qua theo dõi, nm tình hình thực hiện hướng dẫn tại công văn số 5346/TCHQ-GSQL ngày 13/9/2018 về việc gi các chứng từ thuộc hồ sơ hi quan qua hệ thng, Tổng cục Hải quan nhận được phản ánh của Hải quan địa phương và doanh nghiệp việc gi các chứng từ thuộc hồ sơ hi quan qua hệ thống hiện đang phát sinh nhiều bất cập, cụ thể: việc tiếp nhận các chứng từ điện tử khi doanh nghiệp gửi qua hệ thống chậm hoặc không tiếp nhận được: ngoài ra, tại một số Chi cục Hi quan đang thực hiện theo hướng dẫn của Cục CNTT&TKHQ tại công văn s 1318/CNTT-PTUD ngày 12/9/2018 và ch cho phép xác nhận hàng qua khu vực giám sát khi tờ khai có chứng từ điện t khai lên hệ thống hi quan. Điều này đã dẫn đến ùn tc hàng hóa tại cảng, thời gian thông quan kéo dài, gây bức xúc trong doanh nghiệp.

Trong khi chờ nâng cp hệ thống đáp ứng các yêu cầu tại Thông tư 39/2018/TT-BTC, Tng cục Hải quan hướng dẫn xử lý đối với trường hợp hệ thống chưa tiếp nhận được các chứng từ thuộc hồ sơ hi quan do người khai hi quan gi qua hệ thng như sau:

1. Đối với các trường hợp tờ khai hải quan luồng vàng, luồng đ, công chức hải quan tiếp nhận các chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan do người khai hi quan nộp/xuất trình để giải quyết thủ tục hi quan và thông quan hàng hóa theo quy đnh:

2. Đối với các tờ khai hi quan luồng xanh, công chc hi quan yêu cầu người khai hải quan gi bổ sung chứng từ thuộc h sơ hi quan qua hệ thống sau khi thông quan trong thời hạn 05 ngày kể t ngày thông quan.

Đ tránh quá tải cho hệ thống, Cục Hi quan tnh, thành ph thông báo và khuyến ngh người khai hi quan gi bổ sung các chứng từ thuộc tờ khai luồng xanh qua h thng ngoài gi hành chính hoặc trong ngày ngh, ngày l.

Các biện pháp tạm thời trêđây ch áp dụng cho đến khi khắc phục được sự cố hệ thống.

Tng cục Hải quan thông báo để Cục Hi quan các tnh, thành phố thực hiện và niêm yết công khai công văn này tại các địa điểm làm thủ tục hi quan./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
 TCT Nguyễn Văn Cẩn (đ báo cáo);

– Cục CNTT&TKHQ (để thực hiện);
– Lưu: VT
, GSQL (5b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Link tải về:

CV 5459.TCHQ-GSQL ngày 19.9.18 đính kèm chứng từ V5 (bị lỗi nên ko phải đính kèm lúc này)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!