Nhập khẩu diều lướt ván (công văn 7642/TCHQ-GSQL ngày 23/06/2014)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 7642/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu diều lướt ván

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 1421/HQHCM-GSQL ngày 06/05/2014 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 3 và khoản 2 Điều 4 Nghị định số 36/2008/NĐ-CP ngày 28/03/2008 của Chính phủ về quản lý tàu bay không người lái và các phương tiện bay siêu nhẹ, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn cá nhân, tổ chức nhập khẩu mặt hàng “Diều lướt ván – Kite boarding” liên hệ với Cục Tác chiến/ Bộ Tổng tham mưu – Bộ Quốc phòng và Tổng cục An ninh II – Bộ Công an để được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ và giải đáp trước khi làm thủ tục nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Vụ PC (để theo dõi);
– Cục HQ các tỉnh, TP (để thực hiện);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Vũ Ngọc Anh

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!