Nhập khẩu bao tải cẩu đã qua sử dụng (công văn 7654/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2018)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7654/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu bao tải cẩu đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2018

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Qua công tác kiểm tra, rà soát việc thực hiện thủ tục hải quan đối với mặt hàng bao tải cẩu đã qua sử dụng nhập khẩu, Tổng cục Hải quan yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng quy định, cụ thể:

Theo quy định tại Điều 76 Luật Bảo vệ môi trường thì: Phế liệu nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định”.

Theo quy định tại khoản 16 Điều 3 Luật Bảo vệ môi trường thì: “Phế liệu là vật liệu được thu hồi, phân loại, lựa chọn từ những vật liệu, sản phẩm đã bị loại bỏ từ quá trình sản xuất hoặc tiêu dùng để sử dụng làm nguyên liệu cho một quá trình sản xuất khác.

Theo quy định tại điểm 2.2 quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường đối với phế liệu nhựa nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất QCVN 32:2018/BTNMT ban hành kèm theo Thông tư số 08/2018/TT-BTNMT ngày 14/9/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì phế liệu nhựa được phép nhập khẩu bao gồm: “Nhựa đã qua sử dụng ở một trong các dạng: khối, cục, thanh, dây, dải, băng, màng, nẹp, khay, tấm, lá, pallet, két nhựa; bao jumbo đã được cắt tạo thành dải, tấm hoặc băng”.

Căn cứ các quy định nêu trên thì mặt hàng nhựa đã qua sử dụng ở dạng bao jumbo thuộc phân nhóm 6305.33 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định là phế liệu, trong trường nhập khẩu phải đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường và thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện đúng Thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, không để tình trạng gian lận, trốn tránh các quy định của pháp luật thông qua việc khai báo cùng một hàng hóa với những tên gọi khác nhau.

Tổng cục Hải quan thông báo để các đơn vị biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Vũ Thị Mai (để b/c);
– TCT Nguy
n Văn Cẩn (để b/c);
– Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Link tải về:

CV 7654.TCHQ-GSQL ngày 26.12.18 nhập khẩu bao tải cẩu đã qua sử dụng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!