C/O cấp thay thế (công văn 7658/TCHQ-GSQL ngày 3/12/2020)

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7658/TCHQ-GSQL
V/v C/O cấp thay thế

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.

Liên quan đến C/O cấp thay thế nhưng không thể hiện việc cấp thay thế cho C/O được cấp trước đó, Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện như sau:

Đối với C/O được cấp thay thế, cơ quan hải quan có thể kiểm tra được tính xác thực trên trang điện tử của cơ quan cấp hoặc thông tin C/O cấp thay thế trên hệ thống Một cửa quốc gia/Một cửa ASEAN, đồng thời cơ quan hải quan đủ cơ sở xác định C/O cấp thay thế cho đúng lô hàng nhập khẩu thì chấp nhận C/O cấp thay thế mặc dù trên C/O cấp thay thế không thể hiện số tham chiếu và ngày cấp của C/O ban đầu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;
 Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Xuân Thành

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!