Nộp C/O cho hàng thay đổi mục đích sử dụng/ chuyển tiêu thụ nội địa (công văn 802/GSQL-GQ4 ngày 19/03/2019)

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 802/GSQLGQ4
V/v vướng mắc thời hạn nộp C/O khi chuyển đổi mục đích sử dụng

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2019

 

Kính gửi: Công ty TNHH TOTO Việt Nam.
(Lô F1, Khu Công nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội)

Trả lời công văn số 105/2019/TVN-EXIM ngày 11/3/2019 của Công ty TNHH TOTO Việt Nam đề nghị Tổng cục Hải quan hướng dẫn về việc có chấp nhận C/O không khi mà thời điểm kê khai chuyển đổi mục đích sử dụng thì tất cả các C/O đã hết hạn, Cục Giám sát quản lý về Hải quan – Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Việc kiểm tra chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong trường hợp thay đổi mục đích sử dụng, chuyển tiêu thụ nội địa từ đối tượng miễn thuế, không chịu thuế sang đối tượng chịu thuế được quy định tại khoản 1 Điều 17 Thông tư số 38/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khu.

Đề nghị Công ty căn cứ quy định dẫn trên để thực hiện và liên hệ với Chi cục Hải quan nơi làm thủ tục nhập khẩu để được hướng dẫn thêm.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Xuân Thành (để b/c);

– Lưu: VT, GQ4 (3b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Anh Tuấn

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!